« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Sever - VŘ - ÚMČ Brno-Královo Pole-referent-předseda/předsedkyně přestupkové komise

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Sever.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Tajemník
adu m stské ásti m sta Brna
<br> Brno-Královo Pole
Palackého t.59,612 93,Brno
<br>
vypisuje
<br>
VÝB ROVÉ ÍZENÍ
<br>
na obsazení funk ního místa
<br> referenta – p edsedu/p edsedkyni p estupkové komise
<br> místo výkonu práce: ad m stské ásti m sta Brna,Brno-Královo Pole <,>
<br> Palackého t.59,612 93 Brno
<br> požadavky: - VŠ magisterské studium obor právo na VŠ v R,p íp <.>
VŠ bakalá ský studijní program+zkouška odborné zp sobilosti provedená
u Ministetstva vnitra
<br> - bezúhonnost
- dobrá znalost právních p edpis týkajících se p estupkové agendy (nap <.>
zákon o odpov dnosti za p estupky a ízení o nich,zákon o n kterých
p estupcích,správní ád,zákon o obcích aj.)
- vysoké pracovní nasazení,odolnost v i stresu
<br> - znalost práce na PC,MS Windows,ASPI
- praxe v oboru a ve ejné správ vítána
- velmi dobré komunika ní schopnosti
- dobrý písemný projev
<br>
charakteristika vykonávané práce: vedení evidence došlé pošty,vedení evidence
<br> estupkových ízení,zakládání spis,evidence spis dle spisového ádu,práce s registrem
estupk,zahajování ízení,vyhotovování p edvolání k jednání,projednávání p estupk a
<br> vyhotovování správních rozhodnutí,odpov di na žádosti soud a policie,vyzna ování právní
moci na rozhodnutí,vyhotovování výzev k zaplacení a exeku ních návrh,p íprava spis na
skartaci a další administrativní úkony související s prací se spisem,pop.zastupování statutárního
<br> sta Brna p ed soudy <.>
<br>
jedná se o pracovní úvazek v rozsahu 40 hodin týdn a pracovní pom r na dobu neur itou
<br>
platové podmínky: v souladu s na ízením vlády.341/2017 Sb <.>,v ú inném zn ní <,>
<br>
možnost nástupu do zam stnání: ihned,pop.dle domluvy
<br>
bližší informace podá: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX,tel.: XXXXXXXXX,XXXXXXXXX
e-mail: florianova@krpole.brno.cz
<br>
<br>
<br>
uchaze doru í na ÚM písemnou p ihlášku s t mito náležitostmi:
- jméno,p íjmení,titul
- datum a místo narození
- státní p íslušnost
- místo trvalého pobytu
- íslo OP
- datum a podpis
<br> k p ihlášce p ipoj...

Načteno

edesky.cz/d/2726733

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Sever      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz