« Najít podobné dokumenty

Obec Krušovice - Zápis ze zasedání zastupitelstva 31.1.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krušovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Zápis z 2.zasedání Zastupitelstva obce Krušovice.konaného dne 31.1.2019,od 19:00 hodin <.>
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Krušovice (dále též jako „zastupitelstvo") bylo zahájeno v 19,00 hodin starostkou obce Krušovice (dále jako „předsedající") <.>
<br> Předsedající schůze konstatovala.že zasedani bylo řádně svoláno,informace podle 5 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Krušovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 23.1.2019 do 31.1.2019.Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce".Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala,že přítomno je xf: členů zastupitelstva (z celkového počtu všech členů zastupitelstva).takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (š 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> Určení ověřovatelůazapisovatele _ „ _ ___,<,> Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu panajřF/Jčwgzď a dť/xčwyýýť'ý'a
<br> zapisovatelem pana/i.<.>.<.>.<.> fŽÉťLÚŽQaEÍqÍÉZ !( návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> W.<.>.“ Zastupitelstvo! obce Krušovice určuje ověřojageíi _ zápisu pagďí Ě/Čypfý.<.> sfššWéíífÁýa zapisovatelem pana/í.<.>.<.>.<.> !?! MÍFÚŘJL/ Výsledek hlasování: Pro.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Proti.<.>.<.>.<.>.ff.<.>.<.>.<.> Z drželi se „m./.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Usnesení č.1Á/2/ď schváleno <.>
<br> Schválení programu
<br> Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.Před hlasovaním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.Předsedající dala hlasovat o návrhu programu <.>
<br> Návrh usnesení;
<br> Zastupitelstvo obce Krušovice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu (5 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele 2) Schválení programu
<...

Načteno

edesky.cz/d/2718063

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krušovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz