« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Rozhodnutí - o ukončení provozování ortodontické - zubní ordinace - MUDr. Radomil Zukal

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - o ukončení provozování ortodontické - zubní ordinace - MUDr. Radomil Zukal (330,37 kB)
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br> Odbor zdravotnictví 'l'oízo raahednutí ncbvlo Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno právní CME íď '".:;— 'f/ \ " "2 7,„'7'?.ď.<.> na 5; // L č.j.: JMK 8574/2019 č.ev.1960/2014 Sp.zn.: S-JMK 8522/2019/OZ/Sch Brno 21.01.2019.'
<br> ROZHODNUTÍ
<br> o odejmutí oprávnění k poskytování zdravotních služeb č.j.JMK 128118/2012 č.ev.1960/2014 ze dne 25.09.2014
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor zdravotnictví,jako věcně a místně příslušný orgán podle ust.& 15 odst.1 písm.a),zákona č.372/2011 Sb <.>,o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) rozhodl podle ustanovení 5 23 odst.1 písm.c) téhož zákona,podle zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti,kterou podal dne 02.01.2019 MUDr.XXXXXXX XXXXX,IČO: XXX XX XXX
<br> takto:
<br> uvedená registrace se ruší s účinností ke dni 28.02.2019
<br> Odůvodnění Dne 02.01.2019 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor zdravotnictví žádost MUDr.Radomíla Zukala o odejmutí výše uvedeného oprávnění.V rámci správního řízení bylo prokázáno,že byly splněny podmínky pro odejmutí oprávněni.Ztohoto důvodu správní orgán rozhodl v souladu s ustanovením & 23 odst.1 písm.c) tak,jakje uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání dle ustanovení š 81 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení.Lhůta k podání odvolání počíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení.Odvolání se podává u Krajského úřadu Jihomoravského kraje,odboru zdravotnictví,a bude o něm rozhodovat Ministerstvo zdravotnictví České republiky <.>
<br> _*,* *.PhDr.XXXXXXX XXXXXXXXX “ * " “ vedoucíoddělenísprávních činností
<br> /,_“ ) Rozdělovník: “„ Š' MUDr.XXXXXXX XXXXX ' Kopie na vědomí: Orlí XXX/XX,XXX XX Brno _ správce daně - zdravotní pojišťovny
<br> Počet listů rozhodnutí: 1 „ <.>,<,>,<.>,„ <,>
<br> „ <.>,_ _ „.- prlslusna sprava 50Clá|n...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz