« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Opatření obecné povahy - stanovení DZ VPS Běhounská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha - stanovení DZ VPS Běhounská (166,96 kB)
INSTALOVAT
<br> O Instalovat Instalovat
<br> ('A—» B1 / V1a „,Odstranit / Odstranit
Opatření obecné povahy - stanovení DZ VPS Běhounská (252,44 kB)
1
<br>
<br>
<br>
<br> ODBOR DOPRAVY,KOUNICOVA 67,601 67 BRNO
<br>
Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje Brno dne
<br> MMB/0065805/2019 5400/OD/MMB/0416833/2018 Bc.XXX XXXXXXXXX,DiS <.>
<br> Tel.XXXXXXXXX
<br> 2019-02-12
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle § XXX a následně části šesté
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
<br> na základě žádosti o stanovení úpravy provozu na pozemní komunikaci,a po předchozím písemném
<br> vyjádření Policie ČR,KŘP JMK SPDI Brno,č.j.: KRPB-77277-94/ČJ-2018-0600DI,ze dne
<br> 12.10.2018 vydává podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanovení úpravy provozu na místní pozemní komunikaci ul.Běhounská
<br> spočívající v přemístění dopravního značení vyhrazené parkoviště viz situace dopravního značení <.>
<br> Platnost tohoto stanovení je podmíněna vydáním rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno
<br> zvláštní užívání komunikace <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br>
<br> Toto stanovení bylo vydáno na základě žádosti o stanovení místní úpravy provozu na místní
<br> komunikaci ul.Běhounská z důvodu přemístění vyhrazeného parkování <.>
<br>
<br> Připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy podle § 172 odst.4 a 5 správního řádu
<br> nebyly Magistrátu města Brna,Odboru dopravy,jako věcně a místně příslušnénu správnímu orgánu
<br> ve stanovené lhůtě doručeny <.>
<br>
<br> Poučení
<br>
<br> Proti opatření obecné povahy,podle § 173 odst.2 správního řádu,nelze podat opravný prostředek <.>
<br>
<br>
<br> Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/2705122

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz