« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Usnesení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-02-12 - Dražba 006 EX 3061_16-210
Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>
<br> Exekutorský úřad Brno — město tel.: +420 542 220 200
<br> adresa: Konečného náměstí 2,611 18 Brno e-mail: podatelna©exekutorblazkovacz datová schránka: miag789 internetové stránky: www.exekutorblazkova.cz
<br> Č.j.006 EX 3061/16-210
<br> USNESENÍ
<br> JUDr.XXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>,soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno-město,Konečného nám.2,611 18 Brno,IČ: 66240697,pověřený provedením exekuce na základě usnesení 0 nařízení exekuce a pověření exekutora k jejímu provedení č.j.81 EXE 3757/2016,ze dne 21.11.2016,které vydal Městský soud v Brně,kterým byla nařízena exekuce podle rozsudek č.j 24 Nc 63 /2015—45,který vydal Městský soud V Brně dne 22.08.2016 a který se stal pravomocným dne 13.09.2016 a vykonatelným dne 17.09.2016,k uspokojení pohledávky
<br> oprávněného DENISA MÚLLEROVÁ,Prušánecká 4206/5,62800,Brno,r.č.025404/4164,zast.JUDr.XXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>,advokátní kancelář,Jakubská 121/1,60200,Brno - Brno-město
<br> proti
<br> povinnému
<br> ve výši 6 000,00 Kč s příslušenstvím a povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a soudnímu exekutorovi náklady exekuce <,>
<br> vydává
<br> usnesení 0 nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhlášku)
<br> I <.>
<br> Nařizuje se elektronické dražební jednání,které se uskuteční prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
<br> %
<br> Čas zahájení elektronické dražby: dne 7.5.2019 v 11.00 hod.(od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání) <.>
<br> Čas ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 7.5.2019 ve 13.00 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání (Š 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v účinném znění / dále jen „o.s.ř.“/) - bude—li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činčna další podání,postup dle předcházející věty...

Načteno

edesky.cz/d/2703546

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz