« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Opatření obecné povahy - stanovení DZ - OPS 1-01 Centrum - ulice Za Divadlem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha - OPS 1-01 Centrum - ulice Za Divadlem (488,15 kB)
UL.ZA DIVADLEM - MK OPS: MČ BRNO STŘED 1 - OBLAST 01
<br> V10g
<br> POZNÁMKA:
<br>.Veškeré DZ musí být instalováno v souladu s TP65,TP133 a navazující platnou legislativou <.>
<br> 14x V108 (82'0 x 5,75m)/.Stávající VDZ musí být před instalací nového VDZ Odstraněno <.>
<br> _ /,A4;.V této výkresové dokumentaci 44.6 dochází,Oprti předchozí výkresové dokumentaci 44.5 MX / \?21 G\llX 6:90 ke zrušení krajního podélného park.místa (původní box 26),a to z důvodu umožnění vjezdu INSTALOVAT // nákladních vozidel přivážejících vystavované artefakty k Domu umění <.>
<br> // € “3563“ „'N (LR “ Dále se změna dotkne přeznačení VDZ V13 přečíslování jednotlivých parkovacích boxů,\? 00353? posunu SDZ IP 12+E13 <.>
<br> BN“
<br> / Sí % GlSTRÁT MĚSTA BRNA “ ! ego ; MA wěgšw \ 3 %; Odbor dopravy
<br> ! $% KounicovaGT,BRNO/_) bc
<br> \
<br> -003- „_,' _ / ",J \ ! NWR—\\“ \ / ("Já/_ * ' * ' !! ] SW //.r! "Aň ***—L- !,f „ i,* L,© „ j <.>,;INSTALOVAT,/ (S).<.>,<,> č.j.: KRPB - MPAA—lat / CJ - 2018 - 0600DI (“ SPDI— souhíagí _s DZ ) „._ „> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STAVAJÍcÍ _________________ B1 / _v_1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ Instalovat ' " '" tak“ 1 ' B | X v_|a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUšENÉ Odstranu,/ " * ' 13th venouc: uo: GENER.PROJEKTANT WPRACOVAL RONTROLovAvL.<.> Brnenske ING.;LlI-jAVLICEK M.55mm,Dis.M.35mm,Dis.ING.P.BEDAN Ik komunikace (!?—„JŠ M M ?ÁDQ ÚTVAR DOPRAVNÍHD INŽENÝRSTVI' OBJEDN'ATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO ' DATUM ZÁŘÍ 2018 NÁZEV AKCE: FORMAT A3 0 PS STUPEN v s T Ř E MĚŘÍTKO 1:500 Mc BRNO D 1 - OBLAST 01 „MY 103_2017 NÁZEV vÝKRESU: ČÍSLO PARÉ čism VÝKRESU ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 44_5
Opatření obecné povahy - stanovení DZ - OPS 1-01 Centrum - ulice Za Divadlem (444,35 kB)
ODBOR DOPRAVY,KOUNICOVA 67,601 67 BRNO
<br>
<br>
<br> Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje Brno dne
<br> MMB/0428717-1/2018
<br> Zn OD/0428717-1VOS
<br> 5400/OD/MMB/0428717/2018 Ing.Vosinek
<br> Vlastimil
<br> tel.542 174 294
<br> 2019-02-11
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
o opatření obecné povahy ve smyslu ustanovení §§ 172,173,174 zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> (správní řád,v platném znění).Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu
<br> nejméně 15-ti dnů.Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Oblast placeného stání 1-01,Centrum – ulice Za Divadlem - změna dopravního značení <,>
<br> změna organizace dopravy a související změna místní úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích <.>
<br>
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě podaného návrhu o stanovení změny dopravního značení na pozemní komunikaci,místní
<br> komunikaci III.třídy,ulice – Za Divadlem,Oblast placeného stání 1-01,Centrum,fáze A,ulice Za
<br> Divadlem – změna dopravního značení,Brno – střed,dne 24.10.2018 a projednaného
<br> s dotčeným orgánem ve smyslu ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu,formou
<br> vyplněného a podepsaného razítka dotčeného orgánu – Policie České republiky,Krajské ředitelství
<br> policie Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno – město
<br> a Brno – venkov,pod č.j.: KRPB-77277-121/ČJ-2018-0600DI,ze dne 22.10.2018,podle
<br> ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<.>
<br> s t a n o v í
<br>
dle § 77,odst.1,zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/2703541

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz