« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bystrc - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 12. únor 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bystrc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kubíčkova 8 parkoviště
zc)- aaa a
<br> -'_.f_i-11šgaigg'l';-,_:rai»1l'=!?;.furí'zírg-ěáa l f“ * '.B “ N o
<br> _ __.— _ __.'-._ —A_._.—.<.>.u
<br> ODBOR DOPRAVY,KOUNICOVA 67,601 67 BRNO
<br> Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje Brno dne MMBJ'0064252/2019 54OUIODIMMB/O42875 1/2018 Bc.XXX XXXXXXXXX,DiS.XXXX-XX-XX Tel.XXXXXXXXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY stanovení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle X XXX a následně části šeste' zákona č.5000004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na základě žádosti BS Morava spol.sr.o <.>,Foltýnova 19,635 00 Brno,IČ: 25511009 o stanovení úpravy provozu na pozemní komunikaci a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR,KŘ? JMK SPD! Brno,č.j.: KRPB-220589-llČJ-2018-0600D1,ze dne 16.10.2018 vydává podle š 77 odst.lpísm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanoveni úpravy provozu na místní pozemní komunikaci ul.Kubíčkova 8 spočívající v umístění svislého dopravního značení vyhrazené parkoviště (IP 12) vč.dodatkové tabulky (E13) s uvedením AKÁT PLUS s.r.o <.>,a vodorovného dopravního značení vyhrazené parkoviště (V lOe).Platnost tohoto stanovení je podmíněna vydáním rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní užívání komunikace <.>
<br> Odůvodnění Tpto stanovení bylo vydáno na základě žádosti BS Morava spol.s r.o <.>,Foltýnova 19,635 00 Brno,IC: 25511009 o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.Kubíčkova 8 z důvodu
<br> zřízení vyhrazeného parkování <.>
<br> Připomínky a námitky knávrhu opatření obecné povahy podle 5 172 odst.4 a 5 správního řádu nebyly Magistrátu města Brna,Odboru d0pravy,jako věcně a místně přísíušnénu správnímu orgánu ve stanovené lhůtě doručeny <.>
<br> Poučení Proti opatření obecné povahy...

Načteno

edesky.cz/d/2703537

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bystrc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz