« Najít podobné dokumenty

Město Brno - 169EX 5330/18-28 poučení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DVU.pdf
S O U D N Í E X E K U T O R J U D R.V L A S T I M I L P O R O S T L Ý
E X E K U T O R S K Ý Ú Ř A D V O S T R A V Ě
<br> adresa: Stojanovo nám.7/873,709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: 596 617 237,602 759 904 datová schránka: kqsg8wz ev.č.SE: 069
e-mail: podatelna@exekucniurad.cz internetové stránky: www.exekucniurad.cz IČ: 16644263
pokl.hod.:po-čt 8-16,pá 8-14 úřední hodiny: po,st 8-11,13-15,pá 8-11 DIČ: CZ520912155
<br> č.j.: 069 EX 2902/13- 143
<br> Povinný: XXXXXXXX XXXXXXX,bytem Morávka č.p.XXX,Morávka,nar.: 12.07.1970
Oprávněný:
<br> zastoupený:
<br> Statutární město Ostrava-Městský obvod Vítkovice,se sídlem Mírové
náměstí 516/1,Ostrava,IČ: 00845451 <,>
advokátem JUDr.XXXXX XXXXXXX,se sídlem Puchmajerova X,Ostrava-
Moravská Ostrava,PSČ: 702 00
<br> Pověření soudního exekutora vydal: Okresní soud ve Frýdku-Místku dne 18.11.2013 pod č.j.29 EXE
6360/2013-9
<br> Soudní exekutor vydává tuto
<br> dražební vyhlášku
(nařízení dražebního jednání - elektronická dražba)
<br> 1.Dražební jednání (dražba) se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na
adrese: http://www.exdrazby.cz
- zahájení elektronické dražby: dne 14.02.2019 v 10:00:00 hod.(od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit
<br> podání)
- ukončení elektronické dražby: dne 14.02.2019 v 10:30:00 hod.(nejčasnější možný okamžik skončení
<br> dražby).Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zák.č.99/1963 Sb.<,>
občanského soudního řádu,v platném znění).Soudní exekutor nevyzývá dražitele,aby činili vyšší
podání,a neupozorňuje dražitele,že bude udělovat příklep.(§16a odst.4 vyhl.č.418/2001 Sb.) Bude-li
v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že
dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání <.>
Budou-li poté činěna další podání postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného
podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání má se za to...

Načteno

edesky.cz/d/2703314

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz