« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Dokumenty 067 EX 17781/15-211-dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

CUP1558-EX_1778115-211_DTR20190211_7887766706912373335.pdf
č.j.: 067 EX 17781/15-211
USNESENÍ
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXXXXXXX,Ph.D <.>,Evropská XXX/XXX,XXX 00 Praha 6,pověřený provedením
exekuce usnesením č.j.1 Nc 1102/2005-33 ze dne 17.3.2006,které vydal Okresní soud v Hodoníně na základě
vykonatelného rozhodnutí - rozsudek č.j.41 Cm 198/2000-92,který vydal Krajský soud v Brně dne 29.11.2004 a
který se stal pravomocným dne 22.01.2005 a vykonatelným dne 25.01.2005,ve věci exekuce oprávněného:
CASPER UNION s.r.o <.>,Olivova 948/6,11000,Praha 1,IČ 24830801,zast.Mgr.XXXX XXXXXXXXXX,advokátka <,>
Koliště XXX/XX,XXXXX,Brno,proti povinnému: 1.XXXXXX XXXXXXXX,Masarykovo nám.XX/X,XXXXX <,>
Hodonín,nar.29.05.1966,2.XXXXX XXXXXXXXXXXX,Skřivanova XXX/X,XXXXX,Brno,nar.22.03.1953,IČ
48870218,o vymožení povinnosti na peněžité plnění a nákladů exekuce,rozhodl tak,že vydává tuto
<br> Dražební vyhlášku
(o elektronické dražbě)
<br> I.Elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v bodě III.bude zahájena dne 20.3.2019 v 10.00 hod.na
dražebním portálu http://www.exdrazby.cz <.>
<br> II.Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 20.3.2019 v 11.00 hod.Dražba se však koná do doby <,>
dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.5 „o.s.ř.“).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným
okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby
se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející
věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za
to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Jednotlivá podání všech dražitelů a jejich výše budou
bezprostředně zobrazovány na portálu www.exdrazby.cz v rámci zobrazení informací o této dražbě <.>
<br> III.Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl povinné Marie Kostrhounové o velikosti ½ na nemovité věci:
<br> Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
c...

Načteno

edesky.cz/d/2703313

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz