« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0902158100
S O U D N Í E X E K U T O R J U D R.V L A S T I M I L P O R O S T L Ý
E X E K U T O R S K Ý Ú Ř A D V O S T R A V Ě
<br> adresa: Stojanovo nám.7/873,709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: 596 617 237,602 759 904 datová schránka: kqsg8wz ev.č.SE: 069
e-mail: podatelna@exekucniurad.cz internetové stránky: www.exekucniurad.cz IČ: 16644263
pokl.hod.:po-čt 8-16,pá 8-14 úřední hodiny: po,st 8-11,13-15,pá 8-11 DIČ: CZ520912155
<br> č.j.: 069 EX 2158/09- 101
<br> U S N E S E N Í
<br> Povinný: XXXXXXX XXXXXX,bytem Na Soutoku XXX,Rapotín,dat.nar.: 04.05.1969
Oprávněný:
<br> zastoupený:
<br> ČEZ Prodej,a.s <.>,se sídlem Duhová 425/1,Praha 4,IČ: 27232433,zaps.v OR MS v Praze
pod sp.zn.C 106349 <,>
advokátem Mgr.XXXXX XXXXXX,se sídlem XX.října XXX/XXX,XXX XX Ostrava - Mariánské Hory
<br> Pověření soudního exekutora vydal: Okresní soud v Šumperku dne 23.07.2009 pod č.j.6Nc1431/2009-7
<br> Soudní exekutor vydává tuto
<br> dražební vyhlášku
(nařízení dražebního jednání - elektronická dražba)
<br> 1.Dražební jednání (dražba) se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na
adrese: http://www.exdrazby.cz
- zahájení elektronické dražby: dne 14.03.2019 v 10:00:00 hod.(od tohoto okamžiku mohou dražitelé
<br> činit podání)
- ukončení elektronické dražby: dne 14.03.2019 v 10:30:00 hod.(nejčasnější možný okamžik skončení
<br> dražby).Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zák.č.99/1963 Sb.<,>
občanského soudního řádu,v platném znění).Soudní exekutor nevyzývá dražitele,aby činili vyšší
podání,a neupozorňuje dražitele,že bude udělovat příklep.(§16a odst.4 vyhl.č.418/2001 Sb.)
Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se
za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku
učinění podání.Budou-li poté činěna další podání postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od
posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání má se z...

Načteno

edesky.cz/d/2702868

Meta

Dražební vyhláška   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz