« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení PÚP na silnici III/21223

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MUCH 10640/2019 - CHEVAK_protlak pod silnicí III/21223
1
<br>
Městský úřad Cheb
odbor stavební a životního prostředí
nám.Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
telefon: 354 440 521 Č.ú.: KB Cheb 19-528331/0100
<br> Č.j: MUCH 10640/2019 Cheb 08.02.2019
Sp.Zn.: KSÚ 1172/2019
Sk.Zn.: 280.4/S5
Počet listů/příloh: 2/1
Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
smidova@cheb.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu
na pozemních komunikacích podle § 124 odst.6) a ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě návrhu společnosti CHEVAK Cheb,a.s <.>,IČ: 497 87 977 <,>
Tršnická 4/11,350 02 Cheb,na stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III.třídy č.21223 (dále jen „silnice
III/21223“) umístěné na p.p.č.445/2,k.ú.Obilná,obec Odrava,po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu
Policie ČR,dopravního inspektorátu PČR Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje ze dne 04.02.2019
pod č.j.: KRPK-79502/ČJ-2018-190206,v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a §§ části
šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává toto opatření
obecné povahy,kterým
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici III/21223 umístěné na p.p.č.445/2,k.ú.Obilná,obec Odrava <,>
<br> v rozsahu: dle návrhu tvořícího grafickou přílohu tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
<br> Provedení a umístění dopravního značení: Přenosné dopravní značky budou provedeny jako retroreflexní,upevněny
spodním okrajem ve výšce min.0,60 m nad úrovní vozovky na červenobíle pruhovaném podpěrném hliníkovém nebo
ocelovém sloupku ukotveném do podkladní desky schváleného typu za d...
příloha - grafický návrh dopravního opatření
ť-{ ? 2 oÁ9
ldf??u- T9Sc.)l ČJ 7C,48' Á
<br> r.D
<br> /,( <.>,1
<br> podé|ná uzáVěra oboustrannými
směrovacími deskami odstup max <.>
20m
<br> 1) opakovánÍ v přÍpadě podélné
uzávěry delší než 300 m po
300m-5AAm
<br> v'ýstraŽné světlo typu 1 nebo
značka umístěna na
f|uorescenčn ím podk|adu <,>
v protisměru shodně
<br> vzdálenostiv metrech
<br> *Ťffi
#
<br> \
\
<br> \
<br> \
í-B\
<br> aoza \ďL)
<br> ejza
<br> A <.>
<br> -
<br> 'Ů
<br> vlz
<br> Ů
<br> ? <,>
Zla
<br> 7
<br> a
<br> ?
Zla
<br> a
24 <,>
<br> Ůj
<br> *
<br> Ao'= ooo
<br> '7C e
<br> Lt!
<br>
2019-02-11T10:21:49+0000
Not specified

Načteno

edesky.cz/d/2702866

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz