« Najít podobné dokumenty

Obec Polesí - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Polesí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 4
<br> Č.j.: KUJI 2128712018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Polesí
<br> se sídlem Polesí 23,394 64 Počátky,IČO: 00583529 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 7.března 2018 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.března 2018 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 26.března 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Polesí Polesí 23 394 64 Počátky
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXX XXXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX__X
<br> Podklady předložili: JUDr.XXXXX XXXXXX - starosta Ing.XXXXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 554 602 707,fax: 564 602 434.e-mail: posta©kr—vysccina.cz.|nternet: vwvw.kr-vysocina.cz IČO: 70890749.ID datové schránky: ksabSeu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Polesí nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Pří přezkoumání hospodaření obce Polesí byly využity následující písemnosti:
<br> Střednědobý výhled rozpočtu - na roky 2016 - 2020 sestaven a schválen 20 jednání dne 20.12.2013,zveř...

Načteno

edesky.cz/d/2702841

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Polesí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz