« Najít podobné dokumenty

Obec Zámostí-Blata - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 28.1.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zámostí-Blata.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 28.1.2019
Zápis
<br> ze zasedání zastupitelstva obce Zámostí-Blata konaném dne 28.1.2019
<br> od 18.00 hod <.>
<br> Přítomni: Z.Konečný,K.Ederová,J.Vytejčková,D.Snopek,J.Kejval,M.Cerman
Nepřítomni: D.Krupičková
<br>
Program: 1) Kontrola usnesení
2) Výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2018
3) Manipulační řád,nakládání s vodami – rybník Pařez
4) Rozpočtové opatření
5) Rozpočet 2019
6) Žádost o poskytnutí dotací - APROPO
7) Valná hromada VOS,a.s <.>
8) Různé
<br>
Zasedání zahájil starosta obce a konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno.Zapisovatelkou
jmenoval Juditu Vytejčkovou a ověřovateli Květoslavu Ederovou a XXXXXX XXXXXX.Konstatoval,že
zastupitelstvo je usnášeníschopné.Všemi přítomnými zastupiteli byl odsouhlasen program zasedání <.>
<br>
<br> Ad 1) Provedena kontrola usnesení
<br> Ad 2) Výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
<br> Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018,které se uskutečnilo dne 24.1.2019 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.Závěrečná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření bude zveřejněna na
úřední desce <.>
<br> Ad 3) Manipulační řád,nakládání s vodami – rybník Pařez
<br> Po konzultaci s vodoprávním úřadem bohužel navýšil Ing.Kurka původní cenovou nabídku z 50.920,-
Kč vč.DPH na 106.580,-Kč,s ohledem na tento nárůst ceny byla oslovena další firma,která je
schopna poskytovanou službu realizovat za výrazně nižších nákladů.O dalším postupu bude starosta
informovat zastupitele na příštím zasedání <.>
<br> Ad 4) Rozpočtové opatření
<br> Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.4 a 5,viz příloha tohoto zápisu <.>
<br> Ad 5) Rozpočet 2019
<br> Zastupitelé se seznámili s návrhem rozpočtu pro rok 2019,zejména s jeho rozpočtovými příjmy a
výdaji ve výši 2.139.000,- Kč
<br> Hlasováno o návrhu usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2019 dle návrhu
rozpočtu jako vyrovnaný ve výši příjmů 2.139.00,-Kč a výdajů ve výši 2.139.000,-Kč
Schváleno: pro 6 proti 0 zdrželo se 0
<br>
<br> Ad 6) Žádost o poskytnutí dotací - ...

Načteno

edesky.cz/d/2702825

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zámostí-Blata      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz