« Najít podobné dokumenty

Obec Měšín - Výroční zpráva za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Měšín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu kinformacím,ve znění pozdějších předpisů,za rok 2018
<br> V souladu s ustanovením š 18 zákona č.106/1999,o svobodném přístupu k informacím,podle které- ho musí každý povinný subjekt předkládat o své činnosti v oblasti poskytování informací zákonem stanovené údaje,předkládá obec Měšín tuto „Výroční zprávu za rok 2018“ <.>
<br> počet písemné podaných žádostí o informace 1 a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 b počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti O opis podstatných částí každého rozsudku soudu,ve věci pře- 0 zkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 po— skytnutí informace O přehled všech výdajů,vynaložených v souvislosti se soudními 0 řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včet— ně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení d výčet poskytnutých výhradních licenci a odůvodnění nezbyt- 0 nosti poskytnutí výhradní licence e počet stížností podaných dle & 16a zákona,včetně důvodů O jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení f další informace vztahující se k uplatňování zákona 0
<br> Dle & 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční úhradu,a to do výše,která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými <.>
<br> Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši,která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií,opatřením technických nosičů XXX a s odesláním informací žadateli.Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informa— CI <.>
<br> Výše úhrady za poskytování informací za písemně podané žádosti činí: 0 Kč
<br> Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s žadatelem ústní formou,nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek <.>
<br> Počet těchto žádostí není dle ustanovení 5 13 odst.3 zákona č.106/...

Načteno

edesky.cz/d/2702696

Meta

Jednání zastupitelstva   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Měšín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz