« Najít podobné dokumenty

Obec Křenek - Informace o vydané změně č.3 ÚP Města Kostelec n.L.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Křenek.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o vydané změně č.3 ÚP Kostelec n.L.
MĚSTSKÝ ÚŘAD NERATOVICE
<br> stavební odbor — úřad územního plánování Kojetická 1028,277 11 Neratovice
<br> Spis.zn.: MěUN/030236/2018/Cá Neratovice,dne 05.02.2019 Č.j.: MěUN/Ol 1704/2019 Vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX Tel.: XXXXXXXXX E-mail: marketa.cakorova©neratovice.cz INFORMACE
<br> o VYDANÉ ZMĚNĚ Č.3 ÚZEMVNÍHO PLÁNUrMĚSTA KOSTELEC NAD LABEM VČETNE JEHO UPLNEHO ZNĚNÍ
<br> Městský úřad Neratovice (dále jen „pořizovatel“),jako úřad územního plánování příslušný podle 5 6 odst <.>
<br> 1 písmeno c) zákona c.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) zveřejňuje v souladu s g 165 odst.3
<br> vydání změny č.3 územního plánu města Kostelec nad Labem včetně je ho úplného znění.Změna č.3 územního plánu města Kostelec nad Labem (dále jen „změna č.3“) byla vydána formou opatřením obecné povahy č.1/2018 města Kostelec nad Labem na zasedání zastupitelstva města
<br> usnesením č.23 ze dne 17.12.2018.Změna č.3 včetně úplného znění byla doručena veřejnou vyhláškou a nabyla účinnosti dne 22.01.2019 <.>
<br> Pořizovatel změny č.3: Městský úřad Neratovice,úřad územního plánování.Projektant změny č.3: Ing.arch.XXXXXXXX XXXXX,X.května XX/XXXX,Praha X; ČKA XX 123.Orgán vydávající změnu č.3: Zastupitelstvo města Kostelec nad Labem <.>
<br> Úplné znění územního plánu města Kostelec nad Labem v souladu s 5 165 odst.1 stavebního zákona,jehož součástí je textová a grafická část,bude poskytnuta Krajskému úřadu Středočeského kraje,stavebnímu úřadu MěU Kostelec nad Labem,úřadu územnímu plánování MěU Neratovice a bude uložena včetně dokladů o jejím pořízení u města Kostelec nad Labem <.>
<br> Změna č.3 včetně úplného znění bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Kostelec nad Labem www.kostelecnadlabem.cz <.>
<br> Do úplného znění územního plánu města Kostelec nad Labem je možné nahlížet na městě Kostelec nad
<br> Labem,na stavebním úřadě MěÚ Kostelec nad Labem nebo úřadu územního plá...

Načteno

edesky.cz/d/2702695

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Křenek      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz