« Najít podobné dokumenty

Obec Lipová (Přerov) - Zápis ze zasedání ZO Lipová ze dne 4.2.2019 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipová (Přerov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání ZO Lipová z 4.2.2019.docx [0,07 MB]
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Lipová
ze dne 4.2.2019
<br>
<br> Začátek jednání: 17:05 hod <.>
Konec jednání: 20:15 hod <.>
Místo jednání: Kulturní dům obce Lipová
Přítomní členové zastupitelstva: XXXX XXXXXXXX,Ing.Vilma Hašlová,XXXXX XXXXXX,XXXXXXXXX XXXXX,XXXX XXXXXXXX,Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,Bc.XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Hosté: dle prezenční listiny
<br> Přítomno X členů zastupitelstva - zastupitelstvo usnášeníschopné <.>
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst.1 zákona o obcích
Program jednání:
1/ Zahájení
2/ Určení zapisovatele a ověřovatelů
3/ Schválení programu zasedání zastupitelstva obce
4/ Kontrola usnesení z minulého zasedání
5/ Finanční výbor – zpráva
6/ Kontrolní výbor – zpráva
7/ Inventarizace obce za rok 2018
8/ Územní plán obce Lipová – vyúčtování dotace
9/ Kotlíková dotace - informace
10/ Projednání žádosti na demolici RD čp.39 p.Bohumila Chytila
11/ Pravidla pro zadávání veřejných zakázek
12/ Obecní lesy – schůzka s lesním hospodářem s.Směšným
13/ Mobilní rozhlas v obci
14/ Pozemky p.Vymazal
15/ Žádost o dotaci – DESACON Zlín – Řešení separovaných odpadů
16/ Znalecký posudek na stavební pozemky
17/ Projednání smluv a dodatků pro rok 2019
18/ Obecní ples - informace
19/ Výměna plynového kotle v kulturním domě
20/ Různé
21/ Závěr
<br> 1.Zahájení
Starosta obce uvítal přítomné a zahájil jednání obecního zastupitelstva <.>
<br> 2.Určení zapisovatele a ověřovatelů
<br> Zapisovatelkou zvolena p.XXXXX XXXXXXXX a ověřovateli byli určeni předsedajícím:
Návrh usnesení č.1: Zastupitelstvo schvaluje zapisovatelkou Alenu Odvršovou a ověřovatele zápisu pana Zdeňka Zámečníka a XXXXXXXXXX Filipau <.>
<br> Výsledek hlasování: pro: X proti: X zdržel se: 0
<br> Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> 3.Schválení programu zasedání zastupitelstva obce
<br> Předsedající informoval přítomné o XXX,že je třeba doplnit program schůze o bod XX – koupě části parcely č.11 od p.Adama Dostála...

Načteno

edesky.cz/d/2702658

Meta

Územní plánování   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lipová (Přerov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz