« Najít podobné dokumenty

Obec Bohumilice - Zápis ze zasedání ZO č.4 – 04.02.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bohumilice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání ZO č.4 – 04.02.2019
Zápis ze zasedání ZO č.4 – 04.02.2019 | Obec Bohumilicekonaného 04.02.2019
Přítomni:         XXXX XXXXXXXX,XXXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXX,XXXXX XXXXX,XXXX XXXXXXXX
XXXXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXXXXX
Inventarizace XXXX
Výroční zpráva o poskytování informacípodle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,za rok 2018
Různé
Zahájení
Starosta obce XXXXXXXX XXXX přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění <.>
Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou,ověřovateli zápisu XXXXX XXXXXX a XXXXXX Preňka a dále schvaluje program zasedání <.>
Výsledek hlasování:      Pro 7.Proti 0.Zdrželi se 0.Usnesení bylo schváleno <.>
Kontrola usnesení číslo 3 ze dne 14.01.2019
Zastupitel XXXXX XXXXXX provedl kontrolu usnesení číslo X ze dne XX.XX.2019.ZO bere na vědomí <.>
Inventarizace 2018
ZO byla ke dni 31.01.2019 provedena a ukončena řádná roční inventarizace obecního majetku,pohledávek a závazků.Inventarizační komise předala podklady účetní obce k dalšímu zpracování,aby bylo možno provést roční uzávěrku a vytvořit zápis o provedení roční inventarizace.Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.ZO bere na vědomí <.>
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,za rok 2018
ZO bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,za rok 2018 <.>
Různé
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330052908/002 na pozemku parc.č.121/1v katastrálním území Bohumilice v Čechách.Věcné břemeno umožňující zřídit a provozovat ve smyslu § 25 odst.3 písm.e) energetického zákona na Pozemku zařízení distribuční s...

Načteno

edesky.cz/d/2702631

Meta

Jednání zastupitelstva   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bohumilice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz