« Najít podobné dokumenty

Obec Koldín - ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA KOLDIN 31.1.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Koldín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet 2019
Druh příjmu Druh výdaje
<br> 2141 5153 Obchod plyn 25000
<br> 1111 Daň FOzáv.činnost 1 372 000 2141 5154 Obchod elektřina 55 000
<br> 1112 DPFO zálohováze SVČ 35 000 2212 5171 Oprava místních komunikací 150 000
<br> 1113 DPFO 138 000 2310 5021 vodovod dohody 20 000
<br> 1121 DPPO 1 141 000 2310 5139 Vodojem nákup mat.20000
<br> 1122 DPPO obec 20 000 2310 5154 Vodojem elektřina 50 000
<br> 1211 DPH 2 736 000 2310 5164 Nájem za pozemek vrt 3 000
<br> 1340 Poplatky za odpady 105 000 2310 5169 Vodojem služby (rozbory vody 80 000
<br> 1341 Poplatky ze psů 4 000 2310 5171 Vodojem opravy 20 000
<br> 1361 Správní poplatky 1 000 2310 5901 rezerva vodojem 100 000
<br> 1382 Odvod z loterií 5 000 2321 5021 kanalizace dohody 50 000
<br> 1383 Odvod z VHP 5 000 2321 5141 Úrok kanalizace 100 000
<br> 1385 Dílčí daň z techn.her 5 000 2321 5154 Elektřina kanalizace 130 000
<br> 1511 Daň z nemovitostí 380 000 2321 5169 Kanalizace služby 100 000
<br> 4112 Dotace v rámci SDV 79 900 3111 5137 MŠ - nákup DHIM 100 000
<br> 1012 2131 pronájem pozemků 98 000 3111 5171 MŠ opravy 250 000
<br> 2141 2132 obchod 1 200 3111 5331 MŠ-příspěvek od obce 380 000
<br> 3314 2111 Poplatky knihovna 200 3113 5171 ZŠ opravy 100 000
<br> 3612 2132 Nájem bytu v MŠ 48 000 3314 5021 Knihovna ostatní osobní výdaje 6 000
<br> 3632 2111 Poplatky z hrobů 35 000 3314 5136 Knihovna-nákup knih 1 000
<br> 3725 2324 Platby za tříděný odpad 30 000 3314 5169 Knihovna Choceň-příspěvek 3 000
<br> 6171 2111 Poskytování služeb 40 000 3319 5021 Kultura (kronika) ostatní os.v.4 000
<br> 6310 2141 Úroky kreditní 500 3429 5139 Podpora spolků 30 000
<br> 3631 5139 Veř.osvělení nákup mat.50 000
<br> 3631 5154 Veř.Osvětlení elektřina 20 000
<br> 3639 5329 Mikroregion 10 000
<br> 3721 5169 Nebezpečný odpad 50 000
<br> 3722 5169 Odvoz odpadu 250 000
<br> 3745 5021 péče o zeleň dohody 50 000
<br> Celkem 6 279 800 4355 5339 Stacionář 5 000
<br> 5213 5903 Ochrana obyvatelstva krize 5 000
<br> 5512 5139 Požární ochrana spotřeba mater.60...
Rozpočtové opatření č 11 2018
Spisový a skartačni znak; Číslo jednací: Rozpočtové opatření č.1112018 ze dne 31.12.2018
<br> XXX XXX ÚZ Or J.zp Příjmy (v Kč) Výdaje (v Kč) zvýšení snižení zvýšení snížení
<br> 2141 Vnitřní obchod 5153 Plyn 0 0 0 0.00 0.00 0,00 510000
<br> 5154 Elektrická energie 0 0 0 0.00 0,00 0,00 12000
<br> 2212 Silnice 5171 Opravya udržování 0 0 0 000 0.00 0100 93000
<br> 2310 Pitná voda 5021 Ostatní osobní výdaje
<br> 5139 Nákup materiálu j.n.5154 Elektrická energie 5169 Nákup ostatnich služeb
<br> 0,00 0,00 3 520,00 0,00 0.00 0.00 0.00 14 580,00 0,00 0,00 0,00 29 160,00 0,00 0,00 0,00 59 47000
<br> 5171 Opravy a udržování 0.00 0,00 0,00 3 85000
<br> 000000 000000 000000
<br> 5901 Nespecifikovane rezervy 0,00 0,00 0,00 33 49000
<br> 6112 Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 0 0 0 0,00 0.00 82 300.00 0.00
<br> 6171 Činnost mistni správy 5011 Platy zaměstnanců 000 0,00 9 740.00 0.00
<br> 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 11 500,00 0,00
<br> 5031 Povinne poj.na soczabezp.a prisp.na polzamest 0.00 0,00 11 190,00 0,00
<br> 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0.00 000 1 680,00 0,00 5169 Nakup ostatních služeb
<br> 5175 Pohosteni
<br> 0,00 0,00 23 980,00 0.00
<br> 000000 OOOOOO OOOOOO
<br> 0,00 0,00 3 870.00 0.00
<br> Na úřední desce zveřejněno: 6.2.2019 0'00 0,00 147 mnm 147 780,00
<br> Celkem: 0,00 0,00
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022
PŘÍJMY:
2019 2020 2021 2022
<br> Třída 1 Daňové příjmy
5 420 200,00 5 821 080,00 6 251 840,00 6 714 476,00
<br> Třída 2 Nedaňové příjmy
895 274,00 864 660,00 928 645,00 997 365,00
<br> Třída 3 Kapitálové příjmy
0,00 0,00 0,00
<br> Třída 4 Přijaté dotace
1 350 000,00 2 000 000,00 200 000,00 200 000,00
<br> 7 665 474,00 8 685 740,00 7 380 485,00 7 911 841,00
<br> VÝDAJE:
<br> Třída 5 Běžné/neinvestiční
<br> výdaje 6 099 332,00 6 550 683,00 7 035 434,00 7 556 056,00
<br> Třída 6 Kapitálové/inv.výdaje
2 300 000,00 3 000 000,00 500 000,00 500 000,00
<br> 8 399 332,00 9 550 683,00 7 535 434,00 8 056 056,00
<br> -SCHODEK/+PŘEBYTEK
<br> FINANCOVÁNÍ:
<br> Třída 8
Úvěry krátkodobé
<br> Úvěry dlouhodobé
<br> Příjmy z vydaných
<br> dluhopisů
<br> 8124
Splátka jistin úvěrů
<br> -724 439,00 -724 439,00 -500 000,00 -500 000,00
<br> Splátka jistin
<br> dluhopisů
Ostatní (operace
<br> řízení likvidity)
<br> 8115
<br> Změna stavu
<br> prostředků na 1 458 297,00 1 589 382,00 654 949,00 644 215,00
<br> Financování celkem 733 858,00 864 943,00 154 949,00 144 215,00
<br> Návrh byl zveřejněn: od 17.12.2018 do 6.2.2019 Střednědobý výhled byl zveřejněn: 6.2.2019
<br> Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2022
<br> Příjmy po konsolidaci celkem
<br> Výdaje po konsolidaci celkem
<br> Příjmy po konsolidaci celkem – výdaje po
<br> konsolidaci celkem -733 858,00 -864 943,00 -154 949,00 -144 215,00
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA KOLDIN 31.1.2019
O b e c K o l d í n
<br> Koldín 15,565 01 Choceň,IČ : 00279056
Email : obec@koldin.cz,http://www.koldin.cz
<br>
<br>
<br> Strana: 1/celkem
Počet příloh/listů: 3/3
Spisový znak:
<br>
<br> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koldín konaného
<br> dne 31.1.2019,od 19:00 hodin
<br>
<br> Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.Jednání zahájil XXXXXXXX XXXX XXXXXXX v zasedací místnosti
Obecního úřadu v XX:XX hod <.>,ukončeno bylo ve 21:01 hod.Přítomno bylo všech 7 členů <,>
zastupitelstvo obce Koldín je usnášeníschopné <.>
<br> Přítomni: XXXX XXXXXXX,Zdenka Konárková,XXX XXXXXXXXX,Ing.XXXX XXXXXX,XXXX XXXXXX,XXXX XXXXX <,>
XXXXX XXXXXXX <.>
<br> Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Ing.Jiřího Labského a Aleše Zemana,zapisovatelem
Zdenku Konárkovou.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.Starosta informoval,že zasedání
je nahráváno <.>
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Ing.Jiřího Labského a Aleše Zemana a zapisovatele
Zdenku Konárkovou <.>
Hlasování: pro : 7 proti : 0 zdržel se: 0
Usnesení č.1/2019 bylo schváleno
<br> Schválení a doplnění programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva.Starosta navrhl doplnit
program o tyto body: Projednání návrhu střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2022,schválení
nového jednatele ve Smíšeném zboží s.r.o.Koldín,nákup nábytku do MŠ s ohledem na GDPR <.>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující doplněný program zasedání:
1) Kontrola plnění usnesení
2) Schválení zadávací dokumentace pro vrt K2
3) Schválení rozpočtu na rok 2019
4) Projednání rozpočtového opatření
5) Projednání kalkulace poplatku za odpad na rok 2019
6) Zpráva finančního výboru
7) Informace o ceně stočného na rok 2019
8) Nabídka prodeje pozemků v obci Koldín od ZD Mostek
9) Projednání návrhu střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2022
10) Schválení nového jednatele ve Smíšeném zboží Koldín s.r.o <.>
11) Nákup nábytku do MŠ s ohledem na GDPR
12) Různé
13) Diskuze a závěr
<br>
<br> O b e ...

Načteno

edesky.cz/d/2702609

Meta

Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Koldín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz