« Najít podobné dokumenty

Obec Radějovice - Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Radějovice konaného dne 2.11.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Radějovice konaného dne 2.11.2018
1
<br> Zápis z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Radějovice konaného dne
<br> 2.11.2018
<br>
Přítomni: Ing.XXXXX XXXXXXX,členka zastupitelstva
XXXXX XXXXXX,člen zastupitelstva
<br> XXXX XXXXXXXXX,členka zastupitelstva
Mgr.Ing.XXXXXX XXXXXXX,členka zastupitelstva
Ing.XXXXX XXXXXXX,Ph.D <.>
<br> XXXXX XXXXXXXXX,člen zastupitelstva
Mgr.XXXXXX XXXXXXX,člen zastupitelstva
<br> Ing.XXXXXXX XXXXX,člen zastupitelstva
Ing.XXXXX XXXX,člen zastupitelstva
<br>
Omluven: -
<br> Přítomní občané: 2 (viz prezenční listina)
<br> Zapisovatel: Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Ověřovatelé: XXXXX XXXXXX
Ing.XXXXX XXXX
<br>
Program:
<br> X.Zahájení
<br> 2.Určení zapisovatele a ověřovatelů
<br> 3.Složení slibu členů zastupitelstva obce
<br> 4.Schválení programu
<br> 5.Volba starosty a místostarosty
<br> 6.Zřízení výborů zastupitelstva,volba předsedů
<br> 7.Stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
<br> 8.Jmenování „určeného zastupitele“ podle stavebního zákona
<br> 9.Různé,diskuse
<br> 10.Závěr
<br>
<br> Ad 1.Zasedání Zastupitelstva obce Radějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo
zahájeno v 19:00 hodin dosavadní starostkou obce paní Helenou Křížovou <.>
<br>
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení
o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
Předsedající konstatovala,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se v souladu
<br> s § 91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších
předpisů,konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu
na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 19.10.2018,žádný návrh
<br>
<br>
<br> 2
<br> nebyl podán).Informace podle § 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 26.10.2018
do 2.11.2018.Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ <.>
<br> P...

Načteno

edesky.cz/d/2702588

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz