« Najít podobné dokumenty

Obec Prosetín (Žďár nad Sázavou) - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Prosetín (Žďár nad Sázavou).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
1
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
o d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t v í
<br> Příční 405,593 15 Bystřice nad Pernštejnem,tel.: 566590311
Č.j.: BYS 1143/2019 Bystřice nad Pernštejnem dne 23.1.2019
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
<br> Opatření obecné povahy
/Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích/
<br>
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako
<br> příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst.6 zákona číslo 361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,dále jen zákona o provozu
na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny,příspěvkové organizace,IČ 00090450,Kosovská 1122/16,586 01 Jihlava <,>
podané dne 23.1.2019,po předchozím projednání s příslušným orgánem bezpečnosti silničního
provozu,tj.s Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina,Odborem služby dopravní policie Kraje
Vysočina a po posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona
o provozu na pozemních komunikacích,v návaznosti na ustanovení §§ 171,172 a 173 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br>
stanovuje
<br>
přechodnou úpravu provozu na silnicích II.a III.tříd a místních komunikacích v ORP Bystřice nad
Pernštejnem,z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v zájmové lokalitě,při
provádění údržbových a podobných prací na uvedených pozemních komunikacích
za níže stanovených podmínek:
<br> a) Stanovené dopravní značení a zařízení se vztahuje na činnosti prováděné v souladu
<br> s ustanovením § 15 Vyhl.č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích <,>
ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> b) Budou dodrženy podmínky vyjádření Policie ČR,Krajského ředitelství policie kraje Vysočina <,>
Odboru služby dopravní policie v Jihlavě ze dne 22.11.2018,vydaného pod Č.j.: KRPJ-120191-
1/ČJ-2018-1600DP-AUG <.>
<br> c) Osazení dop...

Načteno

edesky.cz/d/2702578

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Prosetín (Žďár nad Sázavou)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz