« Najít podobné dokumenty

Obec Cejle - Rozhodnutí - Veřejná vyhláška (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Cejle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - Veřejná vyhláška [0,60 MB]
| Váš dopis ze dne | číslo jednací | vyřizuje / telefon | Jihlava
<br> Magistrát města Jihlavy
<br> Masarykovo náměstí 1,586 01 Jihlava,tel: 565 591 111
e-mail: e-podatelna@jihlava-city.cz | www.jihlava.cz
<br> 28.11.2018 MMJ/OŽP/19544/2019-SaZ Ing.Samešová/3325 08.02.2019
SZ MMJ/OŽP/36783/2018/4 oprávněná úřední osoba
jihlvp19v007q5 zuzana.samesova@jihlava-city.cz
<br>
<br> R O Z H O D N U T Í
<br>
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
<br> Magistrát města Jihlavy,odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ust <.>
§104 odst.2,§ 106 zák.č.254/2001 Sb.o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozd <.>
předpisů (vodní zákon) a místně příslušný podle ust.§ 11 zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád a speciální
stavební úřad podle § 15 zák.č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon)
<br>
Žadateli – účastníkovi řízení (§ 27 odst.1 správního řádu),kterým je:
Obec Cejle,Cejle 100,588 51 Batelov,IČO 00488615 v zastoupení KOTENG s.r.o <.>,Polní 305,674
01 Třebíč,IČO 06967523 na základě plné moci ze dne 19.06.2018
<br>
<br> I.vydává povolení
<br> podle ustanovení § 8 odst.1 písm.c) a v souladu s ustanovením § 38 odst.8 zákona č.254/2001 Sb.<,>
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových za účelem likvidace odpadních vod obce Cejle po jejich
předčištění v ČOV na poz.p.č.2189/1 v katastrálním území Cejle v do vod povrchových –
bezejmenného vodního toku IDVT 10191909,č.h.p.4-16-01-0230,HGR č.6550,č vodního útvaru
41686000 Jihlava po soutok s tokem Jihlávka,výúst na poz.p.č.2190 v k.ú.Cejle,určení polohy
v souřadnicovém systému S-JTSK: X: 1132164.24; Y: 677566.24 takto:
<br> Druh vypouštěných vod : městské odpadní
Druh recipientu : vodní tok
Počet napojených EO : 495
<br> Množství vypouštěných odpadních vod :
prům l/s: 1,0
max l/s: 8,0
Měsíční povolené: 3 000 m
<br> 3
/měs
<br> Roční povolené: 32 600 m
3
/rok
<br>
Kvalita :
Ukazatel hodnota „p“ (mg/...

Načteno

edesky.cz/d/2702536

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pronájem   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Cejle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz