« Najít podobné dokumenty

Královéhradecký kraj - Smlouva o poskytnutí dotace 18OPK01-0523

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Královéhradecký kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva o poskytnutí dotace 18OPK01-0523
EVROPSKÁ UMIS
Fond ipifdrino»U
O peraínl program Žiuoteil prosíředl
<br> Ministerstvo životního prostředí
<br> Číslo smlouvy: 180PK01-0523
<br> Smlouva o poskytnutí dotace
<br> z rozpočtu Královéhradeckého kraje
<br> uzavřená
<br> podle ustanovení § 10a odst.3 zákona č.250/2000 Sb.; o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl.zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> mezi stranami:
<br> Královéhradecký kraj
<br> se sídlem: Pivovarské náměstí 1245,Hradec Králové,500 03
<br> zastoupeným: Bc.Pavlem Hečkem
<br> IČ :70889546
<br> DIČ: CZ 70889546
<br> Bankovní spojení: 107-8030060297/0100
<br> dále jen „poskytovatel"
<br> a
<br> XXXX XXXXXXX
<br> bydlištěm:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ​.<.> ​.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ​.<.>.<.>.<.>,544 01 Vítězná
<br> datum narození:.<.>.<.>.​.<.>.<.>.1951
<br> bankovní spojení:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> dále jen „příjemce"
<br> dále jen „Smlouva"
<br> 1
<br>
<br> EVROPSKÁ UMIS
Fond ioiitsínoali
Operaínl program Žiuoteil prostředí
<br> Ministerstvo životního prostředí
<br> I <.>
<br> Předmět a účel Smlouvy
<br> 1.Smlouvou poskytovatel poskytuje příjemci finanční podporu ve formě účelové veřejné finanční
<br> podpory (dále jen „dotace") z rozpočtu poskytovatele na akci uvedenou v žádosti o poskytnutí
<br> dotace a na účel uvedený v čl.III.odst.1 <.>
<br> 2.Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se,že bude akci realizovat svým jménem,na svou vlastní
<br> odpovědnost,v souladu správními předpisy (např.zákon č.134/2016 Sb <.>,o zadávání
<br> veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů,v případě dotovaného zadavatele apod.) <,>
<br> pravidly dotačního programu poskytovatele 18OPK01 a podmínkami Smlouvy <.>
<br> 3.Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy na veřejně přístupných
<br> webových stránkách Královéhradeckého kraje <.>
<br> 4.Dotace je příjemci poskytována v ...

Načteno

edesky.cz/d/2702457

Meta

EIA   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Královéhradecký kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz