« Najít podobné dokumenty

Královéhradecký kraj - Smlouva o poskytnutí dotace 18OPK01-0407

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Královéhradecký kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva o poskytnutí dotace 18OPK01-0407
**# « EVROPSKÁ UNIE Fůnd soixJráiiWMi Operační program životni prosVMI Ministerstvo životního prostředí Číslo smlouvy: 180PK01-0407 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje uzavřená podle ustanovení § 10a odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů mezi stranami: Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245,Hradec Králové,500 03 zastoupeným: Bc.Pavlem Hečkem IČ :70889546 DIČ: CZ 70889546 Bankovní spojení: 107-8030060297/0100 dále jen „poskytovatel" a XXXXX XXXXXXX bydlištěm:.<.>.<.>.<.>.<.>.​.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.​.<.>.<.>.<.>.549 52 Adršpach datum narození:.<.>.<.>.​.<.>.<.>.1965 bankovní spojení:.<.>.​.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dále jen „příjemce" dále jen „Smlouva" 1 EVROPSKÁ UNIE Fond KXK}fžflo«i O pefa in l piosíom životní prostředí Ministerstvo Životního prostředí I.Předmět a účel Smlouvy 1.Smlouvou poskytovatel poskytuje příjemci finanční podporu ve formě účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace") z rozpočtu poskytovatele na akci uvedenou v žádosti o poskytnutí dotace a na účel uvedený v čl.III.odst.1.2.Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se,že bude akci realizovat svým jménem,na svou vlastní odpovědnost,v souladu správními předpisy (např.zákon č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů,v případě dotovaného zadavatele apod.),pravidly dotačního programu poskytovatele 18OPK01 a podmínkami Smlouvy.3.Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Královéhradeckého kraje.4.Dotace je příjemci poskytována v souladu s pravidly dotačního programu 18OPK01 poskytovatele zveřejněného dne 25.6.2018.II.Výše dotace 1.Příjemci je poskytována dotace maximálně ve výši Kč 120 000,00 (slovy Jednostodvacettisíckorunčeských).2.Pro účely Smlo...

Načteno

edesky.cz/d/2702437

Meta

Rozpočet   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Královéhradecký kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz