« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - VV - Návrh dopravního značení - Doubek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obec Doubek P7 a P8 příloha.pdf
» 7/7 ' OBEC: DOUBEK KATASTRÁLNÍ ÚZEMI: DOUBEK PARCELNÍ člsm; 234/1
Obec Doubek P7 a P8.pdf
č.ev.: 41278/2019 V Říčanech 11.2.2019
<br>
Strana 1 (celkem 2)
<br> MĚSTSKÝMĚSTSKÝMĚSTSKÝ ÚŘADÚŘADÚŘAD VVV ŘÍČANECHŘÍČANECHŘÍČANECH
Masarykovo náměstí 53,251 01 Říčany,tel.: +420 323 618 111,fax.: +420 323 603 178
<br> http://www.ricany.cz,e-mail: podatelna@ricany.cz
<br> Č.ev.: 41278/2019
Č.j.: 37590/2019-MURI/OSAD P.T <.>
Útvar MěÚ.: Odbor správních agend a dopravy Obec Doubek
V Říčanech dne: 11.2.2019
Vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXXX Doubek XX
Telefon (linka): XXX
E-mail: premysl.dousa@ricany.cz 251 01 Říčany
Počet stejnopisů: 6
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy
<br> provozu na pozemních komunikacích
a výzva k uplatnění připomínek a námitek
<br> Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní
správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním
provozu“) ve smyslu § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,na základě § 171 a násl.§ 173
zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),předkládá
návrh opatření obecné povahy pro
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Místo: Doubek – silnice III.třídy č.III/10172 ve zúžení podél domu č.p.50 <.>
Dopravní značení: dopravní značky (DZ) 1x č.P7 „Přednost protijedoucích vozidel“,1x P8 „Přednost
<br> před protijedoucími vozidly“,2x A6b „Zúžená vozovka z jedné strany“ a 2x A12a
„Chodci“ (viz příloha) <.>
<br> Důvod: Na základě žádosti Obce Doubek,z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců
v daném úseku <.>
<br> Podmínky:
<br> - Dopravní značení bude provedeno podle přiložené situace odbornou firmou <.>
- Dopravní značení bude instalováno v souladu s ČSN EN 12899-1,ČSN EN 1436,dle TP 65 „Zásady
pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ <.>
- Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech a Policie ČR DI XXXXX venkov - J...

Načteno

edesky.cz/d/2702407

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz