« Najít podobné dokumenty

Obec Volfartice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Volfartice č. 23/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Volfartice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Volfartice č. 23/2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Volfartice č.23/2019
<br> Smluvní strany:
<br> Obec Volfartice
<br> Volfartice 59,471 12
<br> IČ:00261076
<br> bankovní spojení: KB a.s <.>,č.ú.6425421/0100 zastoupená Mgr.Marií Bernátovou,starostkou (dále jen „poskytovatel")
<br> bytem:
<br> datum narození: typ příjemce: fyzická osoba bankovní spojení:
<br> (dále jen „příjemce")
<br> uzavírají dle 5159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,podle zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,tuto veřejnoprávní smlouvu (dálejen „smlouva"):
<br> I.' Předmět smlouvy,důvod podpory,účel dotace 1.1 Poskytovatel poskytne příjemci k účelům vymezeným v této smlouvě,za podmínek uvedených dále v této smlouvě a v programu pro poskytování dotací na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod,který schválilo zastupitelstvo poskytovatele dne 22.2.2017 usnesením číslo 2017-28-13 (dále jen „Program")
<br> jednorázovou investiční dotaci z rozpočtu obce Volfartice do výše 100% uznatelných nákladů,nejvýše však ve výši částky 80 000 Kč <.>
<br> 1.2 Finanční prostředky se poskytují k podpoře úhrady nákladů vynaložených za účelem pořízení domovní čistírny odpadních vod (dále jen „DČOV"),která splňuje všechny požadavky vyplývající z obecně závazných právních předpisů zejména ze zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách v platném znění,a která vyžaduje povolení k nakládání s vodami a stavební povolení nebo má odpovídající certifikaci aje možnéji realizovat na základě ohlášení příslušnému správnímu orgánu <.>
<br> 1.3 Důvodem podpory stanoveného účelu je zvyšování kvality odpadních vod a ochrana životního prostředí v obci Volfartice <.>
<br> 1.4 Dotace se poskytuje k úhradě 100% uznatelných nákladů,max.však 80 000 Kč,které vzniknou příjemci po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace (nově budované DČOV),nebo k úhradě 100% uznatelných...

Načteno

edesky.cz/d/2702397

Meta

Stavby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Volfartice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz