« Najít podobné dokumenty

Obec Libá - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZDE
%?
<br> po
<br> % \\
<br> Číslo jednací: 124 EX 593/11-199 Císlo opr.: 2153810093
<br> USNESENI
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXXX XXXXX,LL.M <.>,Exekutorský úřad Litoměřice se sídlem Masarykova 679/33,412 01 Litoměřice,pověřený k provedení exekuce usnesením 0 nařízení exekuce č.j.23 EXE 3819/2011-11,ze dne 4.2.2011,které vydal Okresní soud v Chebu,na základě exekučního titulu,jímž je Rozsudek č.j.61 C 283/2010—13,který vydal Obvodní soud Praha 1 dne 22.04.2010 a který se stal pravomocným dne 26.05.2010 a vykonatelným dne 31.05.2010,kvymožení pohledávky oprávněného: Intrum Czech,s.r.o <.>,Klimentská 1216/46,11000.Praha 1.lČ 27221971,adresa pro doručování Za pasáží 1609,53002,Pardubice proti povinnému: ]
<br> souladu s ust.% 52 odst.1 a 5 69 zákona c.120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "e.r ' r.") a ve vazbě na ?; 336b zákona c.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř.“),ve znění účinném do data 31.12.2012
<br> vydává
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU (o elektronické dražbě)
<br> I <.>
<br> Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: tmmdrazby—exekutorimz.Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné.Zahájení elektronické dražby: dne 10.4.2019 v 10:30 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání).Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 10.4.2019 v 10:45 hod.Dražba se však se koná,dokud dražitelé ciní podání (& 336i odst 4 zákona c.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění (dále jen „o.s.r ř.“)) bude- li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitele stále ciní podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou—li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání má se za to,že dražitelé již nečiní podání a ...

Načteno

edesky.cz/d/2702393

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz