« Najít podobné dokumenty

Obec Trnov - Veřejná vyhláška stavební povolení č. 03.19. na stavbu II/320 Přepychy - Záhornice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Trnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška stavební povolení č. 03.19. na stavbu II/320 Přepychy - Záhornice
Městský úřad Dobruška
odbor výstavby a životního prostředí
<br> nám.F.L.Věka 11,518 01 Dobruška
<br> Spis.zn.: MUD 3701/2018/OVŽP/FS-14
Č.j.: PDMUD 3806/2019
Vaše podání ze dne: 29.05.2018
Vyřizuje: Ing.XXXXXXXXX XXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: f.siegl@mestodobruska.cz
Počet listů/příloh: 16/0
Počet listů příloh: –
Datum vyhotovení: 08.02.2019
<br>
<br> V EŘE J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
S T A V E B N Í P O V O L E N Í
č.03.19 <.>
<br>
Městský úřad Dobruška,odbor výstavby a životního prostředí,silniční hospodářství jako věcně
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonávající jako silniční správní úřad
dle ust.§ 40 odst.1 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákon o pozemních komunikacích") státní správu ve věcech dálnic,silnic,místních
komunikací a veřejných účelových komunikací,pověřený dle ust.§ 16 odst.1 a § 40 odst.4 písm.a)
zákona o pozemních komunikacích,v souladu s ust.§ 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb.<,>
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon") výkonem působnosti speciálního stavebního úřadu (dále jen "speciální stavební
úřad") ve věcech silnic II.a III.třídy,místních komunikací a veřejně přístupných účelových
komunikací ve správním území obce s rozšířenou působností a jako místně příslušný správní orgán dle
ust.§ 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"správní řád"),v jehož územním správním obvodu se předmětná stavba nachází,rozhodl ve věci
žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu: „ II/320 Přepychy – Záhornice “,kterou podal
Královéhradecký kraj,IČ: 708 89 546,se sídlem Pivovarské náměstí 1245,500 04 Hradec Králové
(dále jen "stavebník"),zastoupený na základě plné moci společností ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s <.>,IČ: 275 02 988,se sídlem Kutnohorská 59,500 04 Hradec Králové
(dále jen "zmocněnec"),takto:
<br>
I <.>
<br> v y d á v á
dle us...

Načteno

edesky.cz/d/2702392

Meta

Rozpočet   Dopravní informace   Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Trnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz