« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - Veřejná vyhláška_lokalita Pod Deštníkem_SO 03

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

r-sp-inzenyrske-site-bukovany-lokalita-pos-destnikem-so-03-splaskova-kanalizace.pdf
MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br> oddělení vodního hospodářství
<br> Hynaisova 34/10,779 00 Olomouc
<br>
<br>
Spisový znak-231.2,skartační znak/skartační lhůta – A/20
<br>
<br> Č.j.SMOL/036624/2019/OZP/VH/Gib V Olomouci 07.02.2019
<br> Spisová značka: S-SMOL/269547/2018/OZP
Uvádějte vždy v korespondenci
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing.XXXX XXXXXXXX,dveře č.X.XX
<br> Telefon: 588488327
<br> E-mail: hana.gibalova@olomouc.eu
<br> Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing.XXXX XXXXXXXXXX
<br>
<br> „ Inženýrské sítě Bukovany - lokalita "POD DEŠTNÍKEM" - SO03 splašková kanalizace“
<br>
<br> R O Z H O D N U T Í
<br> V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U
<br>
Magistrát města Olomouce,odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle
<br> ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých
<br> zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle
<br> ustanovení § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů s působností speciálního
<br> stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst.5 vodního zákona a § 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006
<br> Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),na základě řízení dle § 115 vodního zákona a §
<br> 111 - § 112 stavebního zákona
<br>
<br> žadateli firmě Link City Development s.r.o <.>,IČO: 27774023,Horní lán 445/1,Slavonín,783 01
<br> Olomouc 18,v zastoupení: JANY DUBOVSKÉ,nar.14.12.1986,Jižní 566/9c,Slavonín,783 01
<br> Olomouc 18
<br>
<br> vydává stavební povolení
<br>
<br> podle ustanovení § 15 odst.1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení stavby
<br> vodního díla „ Inženýrské sítě Bukovany - lokalita "POD DEŠTNÍKEM" - SO03 splašková kanalizace“
<br> na pozemcích parc.č.273 v k.ú.Bukovany u Olomouce,obec Bukovany,ostatní plocha,parc.č.1078 v k.ú <.>
<br> Bukovany u Olomouce,obec Bukovany,orná půda,parc.č.1079 v k.ú.Buko...

Načteno

edesky.cz/d/2702342

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz