« Najít podobné dokumenty

Obec Droužkovice - Usnesení o nařízení elektronické dražby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Droužkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
E x e k u t o r s k ý ú ř a d D ě č í n
Mgr.XXXXXX XXXXX – soudní exekutor
<br> Sídlo: Prokopa Holého XXX/XX,405 02 Děčín IV,IČO: 66254949,ID datové schránky: a9eg8ts
tel.: 412 530 303,fax: 412 531 678,e-mail: podatelna@exekutordecin.cz,http://www.exekutordecin.cz
<br> Pro platby: Komerční banka,a.s <.>,č.ú.78-5255360297 / 0100,var.symbol: 943113
_____________________________________________________________________________________
<br> č.j.112 EX 9431/13-88
sp.zn.oprávněného 1423EX5213 Marková
<br> USNESENÍ O NAŘÍZENÍ
ELEKTRONICKÉ DRAŽBY
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Děčín,se sídlem Prokopa Holého XXX/XX,405 02 Děčín,Česká republika <,>
pověřený k vedení exekuce v rámci exekučního řízení č.j.10EXE 13023/2013-13 vedeného u Okresního soudu v Chomutově <,>
který vede exekuci na návrh oprávněného: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR,se sídlem Orlická 4/2020,Praha-Žižkov,IČ:
41197518,proti povinnému: XXXXXX XXXXXXXX,bytem Rudé Armády č.p.XX,Droužkovice,dat.nar.: 06.07.1973,k vymožení
povinnosti povinného zaplatit oprávněnému,pohledávku ve výši 222.309,-Kč,<,> a povinnosti povinného uhradit oprávněnému
náklady oprávněného ve smyslu § 87 odst.2 zák.č.120/2001 Sb.a soudnímu exekutorovi náklady exekuce,ve výši určené v
příkazu k úhradě nákladů,vydává v souladu s ust.§ 52 odst.1 a § 69 zákona č.120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech a exekuční
činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "e.ř.") a ve vazbě na § 336o zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní
řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř.") ve věci exekuce proti povinnému na návrh oprávněného tuto
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
<br> I <.>
Nařizuje se elektronická dražba (1.kolo),která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu:
<br> www.e-drazby.cz
<br> Čas zahájení elektronické dražby: 23.04.2019 v 10,00 hodin <.>
<br> Čas ukončení elektronické dražby: 23.04.2019 v 11,00 hodin <.>
<br> Od okamžiku zahájení dražby mohou dražitelé činit podání.Dražba...

Načteno

edesky.cz/d/2702335

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Droužkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz