« Najít podobné dokumenty

Obec Jestřebí - Dražební vyhláška č.j. 203 EX 58443/12-110 Pavel Skuhra

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jestřebí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška č.j. 203 EX 58443/12-110 Pavel Skuhra
Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX • XXX XX Přerov,Komenského XX
tel: XXX 003 999 • fax: 588 003 990
e-mail: urad@eujicha.cz • internet: www.eujicha.cz • ID datové schránky: 82csaxd
Pro platby povinných (dlužníků) » ČSOB » č.ú.175 236 496/0300 » var.symbol: 5844312
<br>
značka oprávněného:
<br>
<br>
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX,se sídlem Exekutorského úřadu Přerov,Komenského XX,pověřený
<br> provedením exekuce na základě usnesení,které vydal Okresní soud v České Lípě dne 7.12.2012,č.j.9EXE7628/2012-9 <,>
kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: rozhodčí nález ze dne 6.8.2012,č.j <.>
289/2012-2 vydal JUDr.XXXXX XXXXXXXXXX,Ph.D.(rozhodce) k uspokojení pohledávky oprávněného: HELP FINANCIAL
s.r.o <.>,Ve Skalici 1393,29301 XXXXX XXXXXXXX,IČO XXXXXXXX,zast.Mgr.XXXXXX XXXXXX,advokát,Bělohorská XX,XXXXX
Praha X - Břevnov,IČO 71332707,proti povinnému: XXXXX XXXXXX,Pavlovice X,XXXXX Jestřebí,nar.XX.4.1977,IČO
71773754,v částce 8 280,00 Kč s příslušenstvím,jakož i nákladů exekuce,jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím <,>
vydává tuto
<br>
<br> D r a ž e b n í v y h l á š k u
o p r o v e d e n í e l e k t r o n i c k é d r a ž b y n e m o v i t é v ě c i
<br>
I <.>
<br> Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.okdrazby.cz
<br> Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné <.>
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 10.4.2019 v 13:00 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání) <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 10.4.2019 v 14:00 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání (§
336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a
okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další...

Načteno

edesky.cz/d/2702308

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jestřebí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz