« Najít podobné dokumenty

Obec Veselá - Exekutorský úřad ve Zlíně – Usnesení o elektronické dražbě č.j. 207 EX 186/04-112

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Veselá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení o elektronické dražbě 207 EX 186 04 112
Č.j.207 EX 186104-1 12 (vedlejší spojený spis 207 EX 3479102)
<br> Usnesení o elektronické dražbě
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXXX,Exekutorského úřadu ve Zlíně,se sídlem Zlín,2.Května 2384,pověřený kprovedení exekuce A: usnesením 0 nařízení exekuce,vydaném Okresním soudem ve Vsetíně-pobočka ve Valašském Meziříčí dne 08.03.2004,č.j.2 Nc 3043/2004 - 9,na základě vykonatelného exekučního titulu - rozhodnutí,který vydal ČR-Okresní úřad Zlín—referát životního prostředí dne 12.02.2002 pod č.j.ŽP-2/02-Ho,ve věci oprávněného Město Luhačovice,se sídlem nám.28.října 543,Luhačovice,IČ: 00284165 proti povinnému XXXX XXXXX,bytem Podolí č.p.XX,Podolí,dat.nar.: 06.10.1975,B: usnesením 0 nařízení exekuce,vydaným Okresním soudem ve Vsetíně—pobočka ve Valašském Meziříčí dne 23.07.2003,č.j.2 Nc 3119/2002-15,na základě vykonatelného exekučního titulu - rozhodnutí,který vydal ČR-Okresní úřad Zlín-referát životního prostředí dne 25.06.2001 pod č.j.ŽP-6734/2001-Ho,ve věci oprávněného Město Vizovice,se sídlem Masarykovo nám.1007,Vizovice,IČ: 00284653 proti povinnému XXXX XXXXX,bytem Podolí č.p.XX,Podolí,dat.nar.: 06.10.1975
<br> rozhodl takto:
<br> |.Nařizuje se elektronická dražba,která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz <.>
<br> Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 10.4.2019 v 9:00 hodin,od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br> Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 10.4.2019 v 11:00 hodin <.>
<br> Dražba se však koná do doby,dokud dražitelé činí podání (% 336i odst.4 o.s.ř.).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-Ii poté činěna další podání postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-Ii od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dr...

Načteno

edesky.cz/d/2702288

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Veselá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz