« Najít podobné dokumenty

Obec Klášterec nad Orlicí - Záměr prodeje pozemku na Matyášově kopci (3 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klášterec nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodeje pozemků Matyášův kopec III. vlna.pdf [0,32 MB]
OBEC KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ
<br> Obecní úřad Klášterec nad Orlicí
561 82 Klášterec nad Orlicí 167,okres Ústí nad Orlicí,IČ 00279021,DIČ CZ00279021
<br> tel.465 637379,465 637029,465 381118,734 407056,e-mail: ouklasterec@orlicko.cz
<br> bankovní spojení: 203262342/0600 MONETA Money Bank,a.s <.>
<br>
<br> Č.j.13/19/ST
<br> Klášterec nad Orlicí 11.2.2019
<br>
<br>
<br> Věc: Zveřejnění záměru prodeje pozemků
<br>
Obec Klášterec nad Orlicí zveřejňuje podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů z á m ě r prodat pozemky dle GEOMETRICKÉHO PLÁNU č <.>
<br> 1169-280/2018 ze dne 2.10.2018:
<br>
Poznámka: Modře uvedené číslo,je pouze administrativní označení prodávaného pozemku <.>
<br>
 (19) parc.č.3257/8 o výměře 1217 m² vzniklý oddělením z p.parc č.3257/1 orná půda
<br>  (18) parc.č.3257/9 o výměře 1490 m² vzniklý oddělením z p.parc č.3257/1 orná půda
<br>  (4) parc.č.3257/11 o výměře 1090 m² vzniklý oddělením z p.parc č.3257/1 orná půda
<br>  (6) parc.č.3257/13 o výměře 1063 m² vzniklý oddělením z p.parc č.3256 orná půda díl o) o
výměře 310 m²,a z p.parc.č.3257/1 díl v) o výměře 753 m²
<br>  (7) parc.č.3257/14 o výměře 1063 m² vzniklý oddělením z p.parc č.3241 orná půda díl f) o
výměře 129 m²,a z p.parc.č.3251 díl d) o výměře 17 m²,a z p.parc.č.3252 díl ch) o výměře 61m² <,>
<br> a z p.parc.č.3253 díl k) o výměře 26 m²,a z p.parc.č.3256 díl n) o výměře 311 m²,a z p.parc.č <.>
<br> 3257/1 díl u) o výměře 518 m²
<br>
<br> -podmínky prodeje:
<br> - XXXX XXX Kč/Xm² pozemku je platná po dobu určenou při vyhlášení záměru prodeje pozemků tj.do 13:00
<br> hodin dne 27.3.2019,tato cena je celková (včetně DPH)
<br> -kupní XXXX XXXX splatná do XXti dnů od podpisu kupní smlouvy
<br> -návrh na vklad podá obec do 10ti dnů od úhrady celé kupní ceny
<br> -správní poplatek za návrh na vklad do KN a daň z převodu pozemku hradí kupující
<br> -podmínka dokončení stavby rodinného domu na pozemku do 60 kalendářních měsíců od po...
PLÁNEK PARCEL k prodeji[1].pdf [0,37 MB]
_—
<br> nice určené měřením Poznámka
<br> nik g L od.6 nik nik nik nik nik nik nik nik ník
<br> nik nik ník.nik.nik :nik :ník Lnik :nik '.nik )1 od.6.ník :ník znik zník
<br> 5551—2081
<br> 555 42085 '
<br> ans—aan 3235 '
<br> 555-212 560 * 1 550 534254 © %$ <,>
<br> mseaň ' ll „ %,3255/2
<br> 3257/3 & Wš
<br> x ff.;zqmzx
<br> ©
<br> "? 4143302
<br> 3257/6
<br> 3523
<br> EES—2206
<br> W325i? 3255/1
<br> Mcsyc—g Gaza,<.>,\\;
<br> 3257714
<br> ' '065'" „ 3251/9 \ \\ 7 4 90 n) 2 \ 1? 3257/10 \_ 7 ?53 m 2\ 3257
<br> 51250
<br> „/ / ©%“\
<br> \\ \\qgš2\\\\
<br> 3241— 3241/1
<br> )(
<br> giga/5.z
<br> 4 7'r'0ngl/
<br> “\_ J
<br> A
GP Klášterec Mat. kopec OVĚŘENÝ KÚ[1].pdf [1,47 MB]
*1) Rozdil +1 m2 vzniklý zaokrouhlením výměr (bod 14.7b přílohy katastrální vyhlášky) u dílů nové parcely č.3241/1 *2) Rozdil +1 m2 vzniklý zaokrouhlením výměr (bod 14.7b přílohy katastrální vyhlášky) u dílů nové parcely č.3257/10 *3) Rozdíl +1 m2 vzniklý zaokrouhlením výměr (bod 14.7b přílohy katastrální vyhlášky) u dílů nově parcely č.3257/14 *4) Rozdíl +1 m2 vzniklý zaokrouhlením výměr (bod 14.6 přílohy katastrální vyhlášky) u dosavadni parcely č.3241
<br> *5) Rozdíl -1 m2 vzniklý zaokrouhlením výměr ( bod 14.6 přílohy katastrální vyhlášky) u dosavadní parcely (33251
<br> *6) Rozdíl -1 m2 vzniklý zaokrouhlením výměr (bod 14.6 přllohy katastrální vyhlášky) u dosavadni parcely (33256
<br> GEOMETRICKY PLAN
<br> [) ro
<br> rozděleni pozemku v souladu s katastrálním zákonem
<br> Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
<br> Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
<br> Jméno,příjmení:
<br> lng XXXXX XXXXXX
<br> Jméno,přijmcnl:
<br> lng.XXXXX XXXXXX
<br> Číslo položky seznamu úředně opn'lmčných zeměměřických inženýrů:
<br> 161/95
<br> Čislo položky seznamu úředně oprávněných zeměměřických mlženýrů:
<br> 161/95
<br> Dne: 2.10.2018 Číslo: 331/20l8
<br> Dne: *f*/Ú _ M7? Číslo: jJT/Zý/dí
<br> Náložitnstmi :: přesností odpovídá právním předpisům <.>
<br> Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v clekmmické podobě uloženému v dokumentaci komstráhxího úřadu <.>
<br> Vyhotovitel: GMD spol.s.r.o.Tvardkova 1191 56201 Usti nad Orlici Číslo plánu: 1 169-280/2018 Okres: Ústí nad Orlicí Obec: Klášterec nad Orlicí Kar.<.> územi: Klášterec nad Orlici
<br> Mapový list: Rokytnice V OH.6-9/l4
<br> Dosavadním vlastníkům pozemků byla posknnum možnost
<br> seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic <.>
<br> které byly označeny předepsaným způsobem: víz seznam souřadnic
<br> Katastrální úřad souhlasí s očislovánlm parcel <.>
<br> KU pro Pardubický kraj
<br> KP Usti nad Orlicí
<br> lng Zlata Smejdová PGP-1753/2018—611 201.8.10.08 14:3...

Načteno

edesky.cz/d/2702282

Meta

Prodej   Územní plánování   Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klášterec nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz