« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Město - Dražební vyhláška-č.j.200EX 152/08-503 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Město.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dražební vyhláška (3).pdf [2,32 MB]
č.j.200 5x 152108-503
<br> EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRUNTÁL Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX,soudní exekutorka Dr.E.Beneše XXXXXXX XXX 01 Bruntál
<br> Usnesení 0 nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) —— elektronická dražba
<br> Soudní exekutorka Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX,Exekutorský úřad Bruntál,se sídlem Dr.E.Beneše 1497/21,792 01 Bruntál,která byla pověřena kprovedení exekuce pověřením vydaným Okresním soudem v Bruntále,pobočka Krnov dne 30.01.2008 č.j.63NC 33/2008-5,podle vykonatelného trestního příkazu Okresního soudu v Bruntále,pobočka Krnov č.j.1 T 9272007-31 ze dne 14.05.2007.ve věci
<br> proti povinnému: XXXXXX XXXXXX,bytem náměstí Míru XXX/X,Rýmařov,dat.nar.: 27.03.1981 na návrh XXXXXXXXX XXXXXX,Mgr <.>,bytem Andělská Hora XXX,Andělská Hora - oprávněného: Andělská Hora,dat.nar.: 25.06.1947
<br> kvymožení povinnosti zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 8.000,- Kč,a k vymožení nákladů exekuce,r o 2 h o d I a
<br> takto:
<br> !.Nařizuje se elektronická dražba nemovitých věcí uvedených ve výroku II <.>,která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu
<br> www.exd raz.cz
<br> Datum a čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 27.03.2019 v 10:00 hod <.>,od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br> Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 27.03.2019 v 11:00 hod.Dražba se však koná do doby,dokud dražitelé činí podání (& 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění,dále jen „o.s.ř.").Bude-li \! posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou- Ii poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za to,že dražitelé již nečiní podání & dražba končí.Podání je bráno za učiněné pouze v případě,že bylo systémem elektronických dražeb dražite...

Načteno

edesky.cz/d/2702277

Meta

Dražební vyhláška   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Město      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz