« Najít podobné dokumenty

Obec Pitín - Dražební vyhláška - 120 EX 18672/14

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pitín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška - 120 EX 18672/14
Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§ 17b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republiky – kancelářský řád,k písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen,se zašle
el.poštou na el.adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el.podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi
v sídle úřadu na technickém nosiči dat <.>
___________________________________________________________________________________________________________
Za Beránkem 836,podatelna@euk.cz tel: 376310088,376324085
33901 Klatovy www.euk.cz fax: 376310086
<br> Číslo jednací: 120 EX 18672/14-228
v.s.oprávněný: 7024713
č.j.oprávněný: 7024713
<br>
<br> U S N E S E N Í
JUDr.XXXXXXX XXXX,LL.M <.>,soudní exekutor,Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836,339
01 Klatovy,pověřený vedením exekuce na základě pověření Okresní soud v Uherském Hradišti,č.j.12EXE
505/2014-15,ze dne 04.09.2014 <,>
proti povinnému: XXXXX XXXXX,Pitín XXX,XXXXX,Pitín,nar.14.05.1956
na návrh oprávněného: Raiffeisenbank a.s <.>,Hvězdova 1716/2b,14078,Praha 4,IČ 49240901,zast <.>
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXX,advokát,Bezručova XXX/XX,XXXXX,Plzeň X
pro 12 743,66 Kč s příslušenstvím
<br> vydává
<br>
D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K U
o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
<br>
<br> I <.>
První dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II.se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb
na adrese:
<br> www.drazby-exekutori.cz
<br>
Zahájení elektronické dražby: dne 10.04.2019 v 11:00 hod.(od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit
podání) <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 10.04.2019 v 11:30 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé
činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“)).Bude-li
v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dr...

Načteno

edesky.cz/d/2702250

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pitín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz