« Najít podobné dokumenty

Obec Kobylnice - Územní rozhodnutí - Cyklostezka Kobylnice - Prace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kobylnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

>>> Situace
alA 245,9
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ED"; 1 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> HLAVNi PROJEKTANT STAVBY HaskoningDHV
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>,v <.>,<,> Sokolovské 100/94 Praha 8,www.dhv.cz
HLAVNI INZENYR PROJEKTU ING.XXXXXX XXXXX XX XXX XXX XXX email: dhvXr@dhv_XXm
VEDOUCII PROJEKTANT ZODPOV.PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL ING.ADOLF JEBAW
<br>,<,>,SAMOSTATNY PROJEKTANT
ING.ADOLF JE G.XXXXX XXXXXXXX ING.LENKA$RAMKOVA ING.XXXXXX XXXXX Officéi FrantiékénSké X,XXX XX Brno
email: Jebavy@ados.cx
W tel.: +420 604 730 164
v / I
NATE/ / DSO SLAPANICKO KRAJ JIHOMORAVSKY DATUM 01/2017
<br> 7\‘/’ FORMAT A3
C5 SLAPAN I CKO UCEL 1:354
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> CI'SLO ZAKAZKY
USEK D42 KOBYLNICE - PRACE MERWKO M17500
CI’SLO PARE (:I’SLO WKRESU
<br> PREHLEDNA SITUACE 1.<.>
>>> Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby " Stavba integrovaného systému bezpečných cyklostezek CS Šlapanicko - úsek  Kobylnice - Prace
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE
pracoviště Opuštěná 9/2,656 70 Brno
<br> odbor výstavby
stavební úřad
<br>
<br>
Číslo jednací: OV-ČJ/114610-17/ZEM
Spisová značka: OV/59157-2017/ZEM
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.XXXXXX XXXXXXXX
E-mail: zemanova@slapanice.cz
Telefon: XXXXXXXXX
DS: 2xfbbgj
<br> V Brně dne: 7.února 2019
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.5/2019
<br>
<br> Výroková část:
<br> Dne 4.7.2017 podal
<br> Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko,IČ 04379322,Opuštěná č.p.9/2,Trnitá,602 00 Brno 2
<br> v zastoupení zplnomocněným zástupcem Ing.Adolfem Jebavým,IČ 64313743,Gorkého č.p.59/9 <,>
602 00 Brno,žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané Stavba
integrovaného systému bezpečných cyklostezek na území Šlapanicko „CS ŠLAPANICKO“ - úsek
D 42 Kobylnice – Prace“ na níže uvedených pozemcích v k.ú.Kobylnice u Brna,Ponětovice <,>
Prace <.>
<br> Odbor výstavby Městského úřadu Šlapanice,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm <.>
c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném
znění (dále jen "stavební zákon"),posoudil žádost v souladu s ustanovením § 190 odst.1 podle
§ 84 až 91 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a 92 stavebního
zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního řízení,veřejnoprávní
smlouvy a územního opatření,v platném znění
<br> rozhodnutí o umístění stavby
<br> nazvané Stavba integrovaného systému bezpečných cyklostezek na území Šlapanicka
<br> „CS ŠLAPANICKO“ - úsek D 42 Kobylnice – Prace“
<br> členěná na objekty SO 101 Místní komunikace
<br> SO 102 Trubní propustek 05
SO 301 Kanalizace
SO 801 Vegetační úpravy
<br>
<br>
<br> Č.j.: OV-ČJ/114610-17/ZEM
Spis.zn.: OV/59157-2017/ZEM
<br> 2
<br>
na pozemcích v k.ú.Kobylnice u Brna - parc.č.639/2,642/2,643/1,646/8,647,648,649/59 <,>
649/80,649/81,811/16
<br> k.ú.Ponětovice - parc.č.291/1,291/4,291/5,291/8,291/9,296
k.ú.Prace - parc.č,52,871,872,909,1007/5,1007/43,1008/42...

Načteno

edesky.cz/d/2702193

Meta

Stavby   Stavební informace   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace   Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kobylnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz