« Najít podobné dokumenty

Obec Modlany - Magistrát města Teplice - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Modlany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV
MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE
odbor dopravy
<br> nám.Svobody 2/2,415 95 Teplice
<br>
<br> Naše č.j.: Vyřizuje/telefon: v Teplicích dne:
<br> MgMT/131514/2018
OD/Hum/DZ-T
<br> Ing.I.Humlová /417 510 928
<br> humlova@teplice.cz
<br> 7.2.2019
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br>
„Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“
<br>
<br>
Odbor dopravy Magistrátu města Teplice,jako příslušný správní úřad podle § 124 odst.6 a § 77 odst <.>
<br> 1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů,v platném znění (dále jen zákona),na základě podaného podnětu: Obecní úřad Modlany <,>
<br> Modlany 34,417 13 Modlany,IČ: 002 664 93 ze dne 28.11.2018 a v návaznosti na ustanovení § 171
<br> až § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen správní řád) zveřejňuje
<br> opatření obecné povahy:
<br>
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci:
<br> výměna SDZ 2x P 4 za 2x P 6 a zároveň doplnění 2x E 2b na křižovatce v obci Modlany
<br> na hlavní komunikaci silnici č.III/25350 doplnit 2 x E 2b pod stávajícími 2 x P 2
<br> vyznačení VDZ V 6b
<br> v přesné specifikaci a umístění dle vložené situace
<br> Odůvodnění:
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Teplice,jako příslušný úřad ve věcech provozu na pozemních
<br> komunikacích,podle § 124 odst.5 písm.m) a odst.6 zákona,obdržel dne 28.11.2018 podnět ke
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – výměna svislého dopravního značení
<br> a vyznačení vodorovného dopravního značení na křižovatce v obci Modlany,nacházející se uprostřed
<br> obce,z níž je možné jet směrem do obce Roudníky,Kateřina,Věšťany a Teplice,a to z důvodu nehod
<br> a nepřehledné situace na křižovatce.Pro účely vydání stanovení místní úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích je třeba postupu podle § 171 až § 173 správního řádu,jak je uvedeno ve výroku tohoto
<br> oznámení o návrhu opatření obecné povahy <.>
<br> Magistrát měs...
VV - zákres na mapě
\ ' ' * _ J 2b.V „ 'VDZV6b Křižovatka z př'jezdu z Věštan.f,'.yznacenl \;)
<br> řižovatka 2 p
<br> ýměna SDZ P 4 za P 6 a doplnění E Zb <.>
<br> yznačení VDZ V 6b <.>

Načteno

edesky.cz/d/2702190

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Modlany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz