« Najít podobné dokumenty

Obec Příchovice - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Příchovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace ke stažení zde
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
<br>
Městský úřad Přeštice,odbor správní a dopravní podle ustanovení § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti ze dne 18.1 <.>
<br> 2019,kterou podala společnost KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec,a.s <.>,Sedlec
<br> 195,332 02 Starý Plzenec,IČ 61778079,(dále jen "navrhovatel")
<br> s t a n o v í
<br>
v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů po
předchozím písemném vyjádření Policie ČR,KŘ.územní odbor Plzeň - venkov pod č.j <.>
KRPP-16275-2/ČJ-2019-031106-48 ze dne 31.1.2019 z důvodu zabezpečení dopravního
opatření při haváriích na vodovodních řadech a kanalizačních řadech a sběračích
společnosti KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec,a.s <.>,Sedlec 195,332 02 Starý
Plzenec,IČ 61778079 na silnicích II.a III.třídy a místních a účelových komunikacích
v územním obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice <.>
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Přechodná úprava provozu se povoluje v termínu od 11.2.2019 – 31.12.2019 <.>
<br> 2.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb.<,>
<br> kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,technickými podmínkami
<br> TP 66,<,> Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“,III.vydání a
<br> dle příslušných platných technických norem.Veškeré dopravní značení bude provedeno
<br> v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení <.>
<br> Dopravní značky budou použity dle TP 66 (III.vydání) dle příloh DIO,které jsou
<br> nedílnou součástí tohoto opatření.Dopravní značení bude používáno výhradně - pro
<br> označení pracovního místa v rámci prováděných prací při neprodleném odstr...

Načteno

edesky.cz/d/2702182

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Příchovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz