« Najít podobné dokumenty

Obec Ohrobec - Rozhodnutí společné povolení - vrtaná studna - par.č. 470/18

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ohrobec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí
Oddělení vodního hospodářství
Podskalská 1290/19
120 00 Praha 2
zivotni@mestocernosice.cz
<br> oprávněná úřední osoba: Ing.Věra Zelinková
telefon: 221 982 448
e-mail: vera.zelinkova@mestocernosice.cz
počet stran: 6
<br> Spis.zn.: S-MUCE 61333/2018 OZP/V/Zel
č.j.: MUCE 9624/2019 OZP/V/Zel-R Praha,dne 8.2.2019
<br> Věc: Vrtaná studna na pozemku č.parc.470/18,kat.ú.Ohrobec
<br>
R O Z H O D N U T Í
<br> Městský úřad Černošice,jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst.1
zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (dále vodní zákon),ve znění
pozdějších předpisů,a stavební úřad příslušný podle § 94j odst.1 zákona č.183/2006 Sb.<,>
o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů <,>
r o z h o d l o žádosti Ing.Jaroslava Klofáta,nar.: 31.3.1949,bytem: Ohrobecké údolí 336 <,>
252 46 Ohrobec,a XXXX Janoušové,nar.: XX.X.XXXX,bytem: Ortenovo náměstí 890/2,170 00
Praha 7,jako účastníků řízení podle § 27 odstavec 1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
znění pozdějších předpisů,zastoupených na základě plné moci Tomášem Jarolímkem <,>
Březovská 85,252 46 Vrané nad Vltavou,t a k t o :
<br> I.podle § 94p stavebního zákona
<br>
s e v y d á v á s p o l e č n é p o v o l e n í
<br> k umístění a stavbě vodního díla:
studna [530]:
studna: jímací,vrtaná
hloubka studny: 56 m
vrtný průměr: 186 mm v celé hloubce vrtu
výstroj: zárubnice PVC průměru 125 mm
těsnění jílem: do hloubky 3 m
těsnění bentonitem: do hloubky 7 m
obsyp: vodárenským pískem frakce 2/4 mm
včetně: manipulační šachty nad zhlavím vrtu,z betonových skruží o průměru 1000 mm <,>
osazené na betonové základové desce,vyvedené 0,5 m nad okolní terén,zakryté půlenou
betonovou deskou,s vnějším pláštěm těsněným jílem (na tloušťku 0,5 m),úpravy okolí pro
odvádění povrchových vod dále od studny vyspádováním a nepropustnou úpravou povrchu (do
vzdálenosti 1 m od navrhované studny),osazení ponorným čerpadlem <...

Načteno

edesky.cz/d/2702155

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ohrobec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz