« Najít podobné dokumenty

Obec Lenešice - Dražební vyhláška - Mynaříková Petra

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lenešice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK,Mgr.XXXX XXXXXXX,soudní exekutor Otakara Březiny XXX/X,XXX XX Jeseník; tel: 584 411 112,581 112 200; IČ: 03372537 DIČ: C26608111400; e-mail: info©exekutor-jesenik.cz,www.exekutor-iesenik.cz,ID DS pc9n3t6
<br> č.j.197 axon/ÚE zn.opr.2744610107
<br> Usnesení 0 nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) — elektronická dražba
<br> Soudni exekutor Mgr.XXXX XXXXXXX,Exekutorský úřad Jeseník,se sídlem Otakara Březiny XXX/X,790 01 Jeseník,pověřený k provedení exekuce na základě usnesení 0 nařízení exekuce/pověření,vydaného Okresním soudem v Lounech dne 24.02.2017 č.j.7 EXE 3133/2017—19,podle vykonatelného rozhodčího nález Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX,rozhodce č.j.R - P XXXX/XXXX ze dne 17.05.2016 <,>
<br> proti povinnému: XXXXXXXXXX XXXXX <,>
<br> na návrh oprávněného: Intrum Czech,s.r.o <.>,se sídlem Klimentská 1216/46,Praha 1 - Nové Město,IČ: 27221971
<br> k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému pohledávku ve výši 6.780,18 Kč s příslušenstvím a k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a povinnosti povinného
<br> uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce,r o z h 0 dl taktm
<br> I.Nařizuje se elektronická dražba nemovitých věcí uvedených ve výroku II <.>,která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu
<br> www.drazby-exekutori.cz
<br> Datum a čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 27.03.2019 v 13:00 hod <.>,od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br> Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 27.03.2019 v 13:30 hod.Dražba se však koná do doby,dokud dražitelé činí podání (š 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění,dále jen „o.s.ř.“].Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-lí poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Upl...

Načteno

edesky.cz/d/2702105

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lenešice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz