« Najít podobné dokumenty

Obec Býšť - Rozhodnutí o umístění stavby- Optická trasaHela PC-Býšť Hoděšovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Býšť.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o umístění stavby-Optická trasa HelaPC
Městský úřad Holice *muhoss00960542*
<br> Odbor životního prostředí a stavební úřad
<br> Holubova 1,534 14 Holice
Tel.: 466 741 211,fax: 466 741 206
<br>
<br> Spis.zn.: MUHO 13655/2018/ŽPSÚ/Se Holice 8.2.2019
Č.j.: MUHO/02870/2019
<br>
<br>
Vyřizuje:
<br> Tel.:
E-mail:
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
oprávněná úřední osoba
XXX XXX XXX
sedlakova@mestoholice.cz
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Veřejná vyhláška
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Holice,odbor životního prostředí a stavební úřad,jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),§ 11 zákona č <.>
500/2004 Sb.(správní řád) v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění
stavby"),kterou dne 16.7.2018 podal
<br> HelaPC s.r.o <.>,IČO 25999281,Lochenice 20,503 02 Předměřice nad Labem <,>
kterou zastupuje Roman Čadení Ing <.>,IČO 73772186,K nádraží 300,664 59 Telnice u
Brna
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> Optická trasa HelaPC,Býšť - Hoděšovice
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku st.p.81/2 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.11/1 (trvalý
travní porost),parc.č.28 (trvalý travní porost),parc.č.36/1 (ostatní plocha),parc.č.36/26
(trvalý travní porost),parc.č.36/49 (ostatní plocha),parc.č.48/1 (ostatní plocha),parc.č.68/4
(ostatní plocha),parc.č.115/1 (ostatní plocha),parc.č.115/3 (ostatní plocha),parc.č.115/5
(ostatní plocha),parc.č.121/1 (zahrada),parc.č.121/3 (ostatní plocha),parc.č.149/1 (ostatní
plocha),parc.č.149/19 (trvalý travní porost),parc.č.180/16 (ostatní plocha),parc.č.196/8
(ostatní plocha),parc.č.213/4 (orná půda),parc.č.213/5 (orná půda),parc.č.219/1 (trvalý
travní porost),parc.č.219/5 (ostatní plocha),parc...

Načteno

edesky.cz/d/2702095

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavební informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Býšť      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz