« Najít podobné dokumenty

Obec Žitenice - Oznámení veřejnou vyhláškou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žitenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení veřejnou vyhláškou
„r MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
<br> „“Jo—G odbor dopravy a silničního hospodářSÍVÍ <.>,i“ ? pracoviště Topolčianská 447/1 PSC 412 01
<br> Spisová značka: MULTM/0078575/18/DOP/1La
<br> Cj.: MULTM/0009333/19/DOP/1La Vyřizuje: XXXXX XXXXX
<br> Tel.: XXXXXXXXX
<br> E-mail: epodatelna©litomericecz
<br> Dat.schránka: tpebfnu
<br> Litoměřice 06.02.2019
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Litoměřice,odbor dopravy a silničního hospodářství,rozhodující v přenesené působnosti podle ust.© 61 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,O obcích,ve znění pozdějších předpisů,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích,resp.stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích podle ust.55 124 odst.1 a 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon O silničním provozu“),postupem v souladu s ust.5 171 a následující části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),na základě žádosti Správy a údržby silnic Ústeckého kraje,příspěvková organizace,Ruská 260,417 03 Dubí,provoz Litoměřice po projednání s Policii ČR,Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje,územním odborem vnější služby,Dopravním inspektorátem Litoměřice ze dne 05.12.2018 pod čj.KRPU 236388—1/ČJ-2018—040606,podle ust.Š' 77 odst.1 písm.c),odst.3 a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemních komunikacích: silnice II.tříd - II/240,11/260,II/261,11/269,II/608,silnice III.tříd - III/24049,III/24050,III/26119,III/2611951,III/0159,III/24053,III/24065,III/24066,III/24067,III/24068,III/24069,III/24070,III/24071,III/24072,III/24073,III/24074,III/24075,III/24077,III/24078,III/24079,III/24080,III/24081,III/24083,III/2...

Načteno

edesky.cz/d/2702092

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žitenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz