« Najít podobné dokumenty

Obec Chyňava - Usnesení - Výzva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chyňava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX LL.M <.>,soudní exekutor
Exekutorský úřad Frýdek-Místek,sídlem Farní 19,738 01 Frýdek-Místek
<br> ID DS: 593q955,e-mail: podatelna@kocinec.eu,www.kocinec.eu
Tel.777092502,776047050,IČ: 71468706,zapsán u EK ČR pod ev.č.142
<br> Č.j.142 EX 00981/18-079
<br> USNESENÍ
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX LL.M <.>,Exekutorský úřad Frýdek-Místek,se sídlem Frýdek-Místek,Farní 19,PSČ
738 01 pověřený provedením exekuce na základě pověření Okresního soudu v Příbrami ze dne 27.09.2018,č.j.9 EXE
3147/2018-23,které nabylo právní moci dne 15.10.2018,kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného platebního rozkazu
Okresního soudu v Příbrami č.j.9C227/2017-11 ze dne 19.12.2017,který nabyl právní moci dne 30.01.2018,vykonatelného dne
30.01.2018 a vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Příbrami č.j.11C118/2017-48 ze dne 18.01.2018,který nabyl právní
moci dne 27.02.2018,vykonatelného dne 03.02.2018 v právní věci
<br> oprávněného: Společenství vlastníků Čechovská 122,Příbram VIII,261 01,Čechovská čp.122,261 01 Příbram -
Příbram VIII <,>
<br> zast.JUDr.XXXXXX XXXXXX,advokát,XX.října čp.XXX,261 01 Příbram - Příbram VII,<,>
<br> k vymožení pohledávky v částce Jistina: 26 168,00 Kč,Úrok z prodlení 8,05% ročně z částky 14 820,00 Kč od 14.12.2017 do
zaplacení,Úrok z prodlení 8,05% ročně z částky 11 348,00 Kč od 15.06.2017 do zaplacení,nákladů soudního řízení: 11 390,00 Kč <,>
nákladů oprávněného v exekuci 968,00 Kč a nákladů této exekuce,jejichž výše se určuje samostatným rozhodnutím
<br> proti povinnému: XXXXX XXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Čechovská čp.122,261 01 Příbram - Příbram VIII <,>
zast.XXXXXXXXX XXX,obecný zmocněnec,Okružní čp.XXX,XXX 42 Pilníkov,<,>
<br> dříve rozhodl o způsobu provedení exekuce prodejem nemovitostí a to exekučním příkazem ze dne 1.10.2018,č.j.142 EX
981/18-020,kterým postihl tyto nemovité věci:
<br> Spoluvlastnický
podíl 1/2 na
nemovité věci
<br> zapsané na listu vlastnictví č.1163 u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj,Katastrální ...

Načteno

edesky.cz/d/2702071

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chyňava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz