« Najít podobné dokumenty

Město Rosice - Výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání: "Lukovany - kanalizace a ČOV"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odvolání (Lukovany - Michálková Anna).pdf
© \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\B\\\\\\\J\\\\\\\\\\
<br> Městský úřad ROŠĚŠ Strana 1 (celkem 1) MURSPQQBB
<br> MĚSTSKÝ UMD ROSICE Odbor životního prostředí Palackého nám.13
<br> 66501 ROSICE
<br> Věc: nesouhlas s vypouštěním odpadních vod na pozemek č.p.KN 4057 v k.ú.Lukovany
<br> Oddůvodnění: ÉÚVÚ/JÍŠV/I K MA ",*—5“ /55 Úý//ďa "— ýZ/Ú//Ž
<br> Od prvních zmínkách o kanalizací v Lukovanech,bylo plánováno umístění ČOV na znečištěném Lukovanském potoku pod vesnici (na parc.KN č.4152/5).Nyní se objeví projekt s umístěním ČOV v jiném místě (údolí) na zelené louce.Kdo to vymyslel tak,Že se zničí další část přírody a již zaneřáděný potok zůstane? Jak tohle mohli odborníci ze “Životního prostředí“ dovolit a schválit,] e ztoho zřejmé,že se nahlas vykřikuje ochrana přírody a ve skutečnosti se dělá něco jiného <.>
<br> Nesouhlasím s umístěním ČOV na parcele KN č.4059 (pod „Babincemit) & nedovolím vypouštění splaškových vod na moji parcelu KN č.4057,v k.ú.Lukovany <.>
<br> V Lukovanech 21.01.2019 XXXXXXXXXX XXXX Lukovany č p XX XXXXX Lukovany
<br> %C Leč/ČÉX) /[:£7/
<br> ©
Odvolání (Lukovany - Tejkal Miloš).pdf
lillllllilHllllllllllHillHlIll“IllIIHIlIHIIHIlIlIllllllllll
<br> ©
<br> Kraj ský úřad Jihomoravského kraje se sídlem v Brně HURSPÚÚBBHSS
<br> cestou
<br> Městského úřadu Rosice MěstE—š X3; úřad Růmce (0 Odbor životního prostředí Zj“ "*" “““"-* * V pracoviště Žerotínovo nám,1 Š Z Á.01.2019 (Ž,/ŽV;
<br> 665 01 Rosice gm „gm / MC.šál:
<br> XXXXX XXXXXX nar.XX.XX.XXXX Křiby XXX
<br> Tetčice Tetčice 23.01.2019 Odvolání proti rozhodnutí č,j.MR—S 13304/18 — OZP/16
<br> Odvolávam se proti shora uvedenému rozhodnutí ze dne 07.01.2019 vydanému Městským úřadem vRosicích,Odborem životního prostředí,pracoviště Žerotínovo nám,],Rosice,které bylo oznámeno dne 09.01.2019,ve věci vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami — k vypouštění odpadních vod do povrchových v obci Lukovany,vydání povolení k provedení stavby vodního díla „Lukovany —Kanalizace a ČOV“,ukládání provedení zkušebního provozu stavby ČOV Lukovany a stanovení podmínek zkušebního provozu ČOV Lukovany a podmínky pro plynulý přechod zkušebního provozu ČOV Lukovany do trvalého užívání <.>
<br> Vhledem ke složitosti celého případu a s tím související potřebou dostatečného času pro jasnou specifikaci všech odvolacích důvodů,doplním odůvodnění tohoto blanketního odvolání ve lhůtě 12 dnů <.>
<br> XXXXX XXXXXX
<br> © \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje se sídlem v Brně MURSPGÚBB cestou
<br> Městského úřadu v Rosicích,Odboru životního prostředí
<br> pracoviště Žerotínovo nám.1
<br> 665 01 Rosice Městský úřad ROSBĚGG © Č.j.:.-,<.> „._ „„
<br> XXXXX XXXXXX Ě '
<br> nar.XX.XX.1949 Ě “5 9? 2019 “__/"%ng
<br> Křiby 306 Počet uši?;,J/ * :“ vw,M/
<br> 664 17 Tetčice.„,<.>
<br> V Tetčicích dne 04.února 2019
<br> Doplnění odůvodnění odvolání proti rozhodnutí č.j.MR—S 13304/18 — OZP/16 (podaného dne 24.01.2019)
<br> Předmětné odvolání podávám pro nezákonnost a nepřezkoumatelnost v hesle uvedeného rozhodnutí spočívající v:
<br> a) rozporu se zákonem č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kan...
Odvolání (Lukovany - Hradecký František).pdf
© |lllllllllHlllllIllllHIIHHIIWIIHIHIlIlllllllllllllllllllll
<br> Kraj ský úřad Jihomoravského kraje se sídlem v Brně MURSPGGBBHBN
<br> cestou
<br> Městského úřadu Rosice
<br> Odbor životního prostředí
<br> pracoviště Zerotínovo nám.l
<br> 665 01 Rosice
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXX nar.XX.XX.XXXX
<br> Lukovany 47
<br> Lukovany 23.01.20l9
<br> Odvolání proti rozhodnutí č.j.MR—S 13304/18 — OZP/16
<br> Odvolávám se proti shora uvedenému rozhodnutí ze dne 07.01.2019 vydanému Městským úřadem v Rosicích,Odborem životního prostředí,pracoviště Žerotínovo nám.l,Rosice,které bylo oznámeno dne 09.Ol.2019,ve věci vydání povolení knakládání s povrchovými vodami — kvypouštění odpadních vod do povrchových v obci Lukovany,vydání povolení k provedení stavby vodního díla „Lukovany +Kanalizace a ČOV “,ukládání provedení zkušebního provozu stavby ČOV Lukovany a stanovení podmínek zkušebního provozu ČOV Lukovany a podmínky pro plynulý přechod zkušebního provozu ČOV Lukovany do trvalého užívání <.>
<br> Vhledem ke složitosti celého případu a stím související potřebou dostatečného času pro jasnou specifikaci všech odvolacích důvodů,doplním odůvodnění tohoto blanketního odvolání ve lhůtě l2 dnů <.>
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br> www/ý
<br> © Krajský úřad Jihomoravského kraje se sídlem v Brně IllllllllIIIUNIIILIHIIIllllHHlll/llllllIllllllllllllllllllllllll
<br> cestou RSPGÚBBJCF
<br> Městského úřadu v Rosicích,Odboru životního prostředí pracoviště Žerotínovo nám.1 665 01 Rosice
<br> Městský úřad Ron žita ©
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXX „'
<br> nar.XX.XX.XXXX z; _5 32 2019 c,! i./
<br> Lukovany 47 ;.<.> Í Í; / id;/17
<br> 664 84 Ě _:t listů: // % Podpk /4,4/
<br> ;řpr'lv'v Ihr—ff
<br> V Lukovanech dne 04.února 2019 W
<br> Inh ] halíív'ieřn nn na 0235:
<br> Doplnění odůvodnění odvolání proti rozhodnutí č <.>,j.MR—S 13304/18 — OZP/16 (podaného dne 24.01.201 9)
<br> Předmětné odvolání podávám pro nezákonnost a nepřezkoumatelnost v hesle uvedeného rozhodnuti spočívající v:
<br> a) rozporu se zákonem č.274...
Odvolání (Lukovany - Vyhnalík Ladislav).pdf
km]-ký úřad kkkommkkko kraje se sklem ý Bmě lllllllmllIIlllllll“Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> HURSPGGBBH4X cestou Městského úřadu Rosice,_,<,>,„ _ Mašinky urad Romea © Odbor životního prostředí Č.j.:.v v v,<,> “Q pracovrste Zerotinovo nam.l Š Zl,01 2019 ý/Ž/ŽA/í 665 01 Rosice Pocet tisku Podpis /%2L / P.„-.<.>._
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX nar.XX.XX.XXXX
<br> Lukovany 21 8
<br> Lukovany 23.01.2019
<br> Odvolání proti rozhodnutí č.j.MIR-S 13304/18 — OZP/16
<br> Odvolávám se proti shora uvedenému rozhodnutí ze dne 07.01.2019 vydanému Městským úřadem v Rosicích,Odborem životního prostředí,pracoviště Žerotínovo nám.1,Rosice,které bylo oznámeno dne 09.01.2019,ve věci vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami — k vypouštění odpadních vod do povrchových v obci Lukovany,vydání povolení k provedení stavby vodního díla „Lukovany eKanalizace & ČOV“,ukládání provedení zkušebního provozu stavby ČOV Lukovany a stanovení podmínek zkušebního provozu ČOV Lukovany a podmínky pro plynulý přechod zkušebního provozu ČOV Lukovany do trvalého užívání <.>
<br> Vhledenr ke složitosti celého případu a stím související potřebou dostatečného času pro jasnou specifikaci všech odvolacích důvodů,doplním odůvodnění tohoto blanketního odvolání ve lhůtě 12 dnů <.>
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> ©
<br> © MlllllllllllllllllllllllllIllIIHIíllllllllllllllllllllllll
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje se sídlem v Brně HURSPGGBBJDŘ cestou
<br> Městského úřadu v Rosicích,Odboru životního prostředí
<br> pracoviště Žerotínovo nám.1
<br> 665 01 Rosice
<br> Městakú ú řad Rosice ©
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX E_„WMM „„„„„„„ „„ WW
<br> nar.XX.12.1948 “9"
<br> Lukovany 218 8 _ 5 02.2019 /ýť7/l/Z 664 84 ' '" „ ""
<br> POČ to tím ;h o'; rm \„tr noi u.a: nnnn
<br> V Lukovanech dne 04.února 2019
<br> Doplnění odůvodnění odvolání proti rozhodnutí č.j.MR—S 13304/18 — OZP/16 (podaného dne 24.01.2019)
<br> Předmětné odvolání podávám pro nezákonnost a nepřezkoumatelnost V hesle uvedeného rozhodnutí spočív...
Lukovany - kanalizace a ČOV (Svazek)-vyrozumění.pdf
*MURSX00PZE84*
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE
<br> Odbor životního prostředí
Palackého nám.13,665 01 Rosice
<br> pracoviště Žerotínovo nám.1,665 01 Rosice
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE:
<br> NAŠE Č.J.: MR-S 13304/18 – OZP/25  
DLE ROZDĚLOVNÍKU
VYŘIZUJE: Bc.XXXXX XXXXXXXXX
TEL.: XXX XXX XXX
FAX: XXX 492 119
E-MAIL: jelenkova@mesto.rosice.cz
ID DS: 6abbzec 
<br> DATUM: 11.02.2019  
<br> VÝZVA
doručovaná veřejnou vyhláškou
<br> VYJÁDŘENÍ K PODANÝM ODVOLÁNÍ
<br> Městský úřad v Rosicích,odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný správní orgán ve
smyslu § 66 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,jako
vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst.2 písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a
o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a
speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst.5 vodního zákona a § 15 odst.1 písm.d) zákona č <.>
183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"),na základě žádostí,které dne 03.10.2018 a 12.10.2018 podal svazek obcí
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice,IČO 49458892,Kounická 1598/78,664 91 Ivančice (dále jen
"žadatel")
<br> vyhotovil dne 07.01.2019 rozhodnutí pod čj.MR-S 13304/18 – OZP/16,kterým žadateli povolil stavbu
„Lukovany – kanalizace a ČOV“ na pozemcích parc.č.dle KN 4057,4059,4060,4079,4122,4157 <,>
4172,4184,4191,4589,4621,4659,4671,4861,4922/1,4922/7,4954,4956,5030,5068,5229,5230 <,>
5231,5232,5233,5234,5235,5237,5255,5362/2,5411,5415,5416,5421,5422,5425,5426/1,5427
v k.ú.Lukovany a vypouštět odpadní vody z předmětné stavby do vod povrchových <.>
<br> Proti tomuto rozhodnutí podali
<br> XXXX XXXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Lukovany 12,664 84 Lukovany <,>
XXXXXXXXX XXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Lukovany 47,664 84 Lukovany <,>
XXXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Křiby 306,664 17 Tetčice <,>
XXXXXXXX XXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Lukovany 218,664 84 Lukovany
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/2702016

Meta

Stavby   Územní plánování   EIA   EIA   Územní plánování   EIA   Stavby   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz