« Najít podobné dokumenty

Obec Moravany okres Hodonín - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Moravany okres Hodonín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška
Číslo jednací: 124 EX 13801/15-89 Číslo opr.: BE—140012-5881 USNESENÍ
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXXX XXXXX,LL.M <.>,Exekutorský úřad Litoměřice se sídlem Masarykova 679/33,412 01 Litoměřice,pověřený k provedení exekuce pověřením č.j.46 EXE 4/2016—10,ze dne 11.1.2016,které vydal Okresní soud v Hodoníně,na základě exekučního titulu,jímž je elektronický platební rozkaz č.j.EPR137655/2015-5,který vydal Okresní soud Hodonín dne 08.07.2015 a který se stal pravomocným dne 28.07.2015 a vykonatelným dne 28.07.2015,k vymožení pohledávky oprávněného: E.ON Energie,a.s <.>,F.A.Gerstnera 2151/6,37049,České Budějovice,IČ 26078201,zast.Mgr.XXXXX XXXXXX,Ovocný trh XXXX/X,XXXXX,Praha X proti povinnému: XXXXX XXXXXXXX,Moravany XX,XXXXX,Moravany,nar.24.09.1956,v souladu s ust.š 52 odst.1 a 5 69 zákona č.120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "e.r.") a ve vazbě na & 336b zákona c.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále“ jen “o.s.r " r <.>,") v účinném znění
<br> vydává
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU (o elektronické dražbě)
<br> I.Dražební jednání se koná pr'ostředrúcwím elektronického systému dražeb na adrese: mdrgzby-exekutori.cz.<.> “ Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné.Zahájení elektronické dražby: dne 10.4.2019 v 12: 30 hod.(od tohoto ' okamziku mohou dražitelé činit podám').Ukončení elektronické dražby: nejdrive dne 10.4.2019 v 12: 45 hod.Dražba se však se koná,dokud dražitelé činí podání (š 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb,občanský soudní řád,v platném žnění (dále jen „o.s.r ř.“))— —bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za to,že dražitelé ...

Načteno

edesky.cz/d/2701994

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Moravany okres Hodonín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz