« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Dražba č.j. 006 EX 1432/08-306

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražba č.j. 006 EX 1432/08-306 (2,84 MB)
Souďní exekutor JUDr.XXXXX XXXXXXXX,Ph.D.Exekutorský út'ad Brno - město adresa: Konečného náměstí 2,611 18 Brno tel.: +420 542 220 200 e-mail: podatelna@exekutorblazkova.cz datová schránka: miag789 internetové stránky: www.exekutorblazkova.cz č.i.006 EX 1432/08-306 USNESENÍ JUDr.XXXXX XXXXXXXX,Ph.I) <.>,soudní exekutor Exekutorského úíaadu Brno-město,Konečného nám.2,-61118 Brno,IČ: 66240697,povetený provedením exekuce na základě usnesenf o naMzem exekuce a povetení exekutora k jejímu provedení č.j.96 Nc 4571 /2008-10,ze dne 11.08.2008,které vydal Městský soud v Brně,kterým byla naMzena exekuce podle rozsudek č.j.48 C 225 /99-57,který vydal Městský soud v Brně dne 21.09.2004,k uspokojení pohledávky oprávněného RADIO UNITED SERVICES s.r.o <.>,Říčanská 2399/3,10100,Ptaha,I(:,29131863,zast.Mgr.XXXX XXXXXXX,aďvokátka,Žizkova X,X'XXXX,České Buďějovice proti povinnému XXXXXXXX XXXXX,<.> j l l ve výši XX XXX,00 Kč s prfslušenstvím a povinnosti povinného uhraďit opráměnému náklady oprávněného a soudníínu exekutorovi náklady exekuce,vyďává usnesení o nařízení dalšího elektronického drazebního jeďnání (dražebni vyhlášku) i l l i j i I.il Nařizuje se další elektronické ďrazební jednání,které se uskuteční prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.e-drazby.cz Čas zahájeni elektronické drazby: dne 30.4.2019 v 11.00 hod.(od tohoto okarnžiku mohou dražitelé činit podám).l i l ?i i l i Čas ukončení elektronické drazby: nejďříve dne 30.4.2019 ve 12:00 hod.Dražba se však koíá,dokud dražitelé činí podání (S 336i odst.4 zákona c.99/ 1963 sb <.>,občanský soudní tád,v účinném zněnf /dále jen,<,> o.s.r."/) - bude-li v posledních pěti minutách pted stanoveným okamžikem ukončeííf dražby učiněno podání,má se za to,že drazitelé stále cinf podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učiněnf podám.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející véty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podám pět minut,aniz by bylo učiněno dalšf podá...

Načteno

edesky.cz/d/2701908

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz