« Najít podobné dokumenty

Město Bochov - Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání - P.Kortánová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bochov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení k nahlédnutí zde.
/„,<.> /
<br> Číslo jednací: 120 EX 16565/16-146 v.s.oprávněný: 2014032331 č.j.oprávněný: 2014032331
<br> JUDr.XXXXXXX XXXX,LL.M <.>,soudní exekutor,Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836,339
<br> 01 Klatovy,pověřený provedením exekuce na základě pověření Okresní soud v Karlových Varech,č.j.25
<br> EXE 1997/2016-11,ze dne 14.07.2016
<br> proti povinnému: XXXXX XXXXXXXXX,Pražská silnice XXX,XXXXX,Karlovy Vary,nar <.>
<br> na návrh oprávněného: CP Inkaso s.r.o <.>,Opletalova 1603/57,11000,Praha 1,IČ 29027241,zast.Mgr.XXXXXXXX XXXXX,advokát,Antonína Slavíka XXXX/X,XXXXX,Brno-sever
<br> pro 9 787,86 Kč s příslušenstvím
<br> vydává
<br> usnesení 0 nařízení dalšího dražebního jednání (elektronické dražby)
<br> I.Druhá dražba nemovitých věcí uvedených vbodě II.se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
<br> www.drazbv-exekutori.cz
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 03.04.2019 v 11:00 hod.(od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání) <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 03.04 2019 v 11:30 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání (š 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“)) Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou—li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne—li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Jednotlivá podání všech dražitelů a jejich výše budou bezprostředně zobrazovány na portálu www.drazby-exekutori.cz v rámci zobrazení informací o této dražbě.Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné <.>
<br> II.Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci povinné,a to:
<br> okres: CZ0412 Karlovy Vary Obec: 555029 Bochov Kat.t'izemi: 606758 Bochov Lis: vlastnictvi: 717
<br> V kat...

Načteno

edesky.cz/d/2701798

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bochov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz