« Najít podobné dokumenty

Město Konice - Usnesení Exekutorského úřadu Praha 10 o nařízení elektronického dražebního jednání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Konice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení Exekutorského úřadu Praha 10 o nařízení elektronického dražebního jednání
č.j.: 167 EX 4202/08-182
<br> USNESENÍ
<br> Soudní exekutor JUDr.lgor lvanko,Exekutorský úřad Praha 10,Dědinská 893/29,161 00 Praha 6,rozhodl ve věci exekuce ve prospěch oprávněného: Město Česká Lípa,náměstí T.G.Masaryka 1/1,47001,Česká Lípa,lČ 00260428,zast.JUDr.XXXXX XXXXXXX,advokát,Arbesova XXX,XXXXX,Česká Lípa a v neprospěch povinného: XXXXXXXX XXXXXXXXX,náměstí T.G.Masaryka m,XXXXX,Česká Lípa,nar.l9.10.1957,adresa pro doručování Nádražní 174,29301,XXXXX XXXXXXXX,X vymožení povinnosti na peněžité plnění a nákladů exekuce.a vydává dle g 3360 Zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění pozdějších předpisů (dálejen „OSŘ“)
<br> usnesení 0 nařízení elektronického dražebního jednání
<br> 11 <.>
<br> III <.>
<br> V <.>
<br> VI <.>
<br> (dražební vyhláška)
<br> Elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v bodě lll.bude zahájena dne 9.4.2019 v 9:00 hod.na dražebním portálu www.tírazbv-exekutorí.cz <.>
<br> Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 9.4.2019 v 9:20 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání (Š 336i odst.4 OSŘ).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,posunuje se okamžik skončení dražby na okamžik po uplynutí pěti minut od posledního učiněného podání,nebude-Ii učiněno další podání.Mezi posledním nejvyšším podáním a oznámením,že do konce dražby zbývá pět minut,je nastavena prodleva patnácti vteřin.V takovém případě se okamžik skončení dražby opět posunuje o pět minut,dokud dražitele činí podání.Podání se považuje za učiněné pouze v případě,že bylo systemem elektronických dražeb dražíteli zpětně potvrzeno,tzn.podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání <.>
<br> Předmětem dražby jsou nemovité věci:
<br> - podíl ve g'ši íd.V; na:
<br> If;— ! LILIE,CQZ'É'EÍJŠL' 412225; * T'V'JZ; :,i
<br> 221 zastavěná plocha &
<br> nádvoří Heechee,č.p.107,rod.dům azení: p.č.: St.8? 117 XXXX XXXX zemědělský půdní fond XXX XXXX orná půda zemědělský půdní fond 365fl 81 orná půda zeměáélský půdní...

Načteno

edesky.cz/d/2701795

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Konice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz