« Najít podobné dokumenty

Město Hejnice - Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace- "Hejnice-rekonstrukce mostu přes řeku Smědá"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hejnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k podání nabídky
MĚSTSKÝ ÚŘAD Správa majetku města a bytového hospodářství HEJNICE '
<br> „___ji'i Městský úřad Hejnice,Nádražní 521,463 62 * a! 482 322 211 * IČ: 00262803
<br> www.mestohejnicc.cz * E-mail: info-ríi;amestoheínice.cz * XXX.schránka ID: Xrsbedk Vaše sp.zn./ čj.Naše sp.zn./ čj.MUHEJ _ 323/2019/Št Vyřizuje / kontakt Ing.XXXXX XXXXXXXX,XXX XXX XXX,XXX XXX XXX petra.stromova©mestohejnice.cz
<br> Hejnice 11.2.2019
<br> Zadavatel zakázky: Město Hejnice IČ: 00262803,se sídlem: ul.Nádražní 521,463 62 Hejnice zastoupený starostou Jaroslavem Demčákem
<br> Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v rámci řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
<br> Vážený dodavateli,vyzýváme Vás k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v rámci řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavbu:
<br> „Hejnice — Rekonstrukce mostu přes řeku Smědá“
<br> Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího mostu na místní komunikaci přes řeku Smědou u čp.37
<br> V rámci plnění předmětu veřejné zakázky bude provedena sanace stávající nosné konstrukce a spodní stavby.Bude provedena nová spřažená deska s římsami,hydroizolační souvrství s drenáží a vybavení mostu.Bude upravena komunikace na mostě a v nezbytném rozsahu vpřilehlém úseku.Je navržena nová hydroizolace na nosné konstrukci včetně odvodnění hydroizolace pomocí odvodňovacích trubiček.Římsy jsou navrženy jako železobetonové kotvené do nosné konstrukce pomocí kotev.Na římsách je navrženo nové zábradlí se svislou výplní.Na spodní stavbě bude provedena sanace v rozsahu odstranění drobné vegetace,očištění tlakovou vodou a lokálního hloubkového přespárování.Nadezdění přilehlých nábřežních zídek vnezbytně nutném rozsahu.Je navržena stranová přeložka stávajícího vedení na návodní straně mostu.V době stavby bude osazeno dopravní značení a vytýčené veškeré podzemní sítě v rozsahu staveniště <.>
<br> Podrobně je předmět plnění veřejné zakázky vymezen ve výkazu výměr,který tvoří přílohu zadávacích podmínek <.>
<br> P...

Načteno

edesky.cz/d/2701771

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hejnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz