« Najít podobné dokumenty

Město Hejnice - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hejnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška NV elektronická dražba (1 kolo) 1 2019 02 11 09 20 17
Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX • XXX XX Přerov,Komenského XX
tel: XXX 003 999 • fax: 588 003 990
e-mail: urad@eujicha.cz • internet: www.eujicha.cz • ID datové schránky: 82csaxd
Pro platby povinných (dlužníků) » ČSOB » č.ú.175 236 496/0300 » var.symbol: 1980118
<br>
<br> značka oprávněného: 1016383813
<br>
<br>
<br>
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX,se sídlem Exekutorského úřadu Přerov,Komenského XX,pověřený
<br> provedením exekuce na základě pověření,které vydal Okresní soud v Liberci dne 4.6.2018,č.j.74EXE60060/2018-16 <,>
kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: elektronický platební rozkaz ze dne
28.12.2017,č.j.EPR152773/2017-5 vydal Okresní soud v Liberci k uspokojení pohledávky oprávněného: DBS invest
s.r.o <.>,Santražiny 575,76001 Zlín,IČO 28296389,zast.Mgr.XXXX XXXXXX,advokát,Štefánikova XX,XXXXX Brno Ponava <,>
IČO 66257387,proti povinnému: XXXXXXX XXXXXXX,Jizerská X/X,XXXXX Hejnice,nar.XX.12.1983,IČO 88275779,v
částce 287 288,56 Kč s příslušenstvím,jakož i nákladů exekuce,jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím,vydává
tuto
<br> D r a ž e b n í v y h l á š k u
<br> o provedení elektronické dražby nemovité věci
<br>
I <.>
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
<br> www.okdrazby.cz
Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné <.>
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 10.4.2019 v 13:00 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání) <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 10.4.2019 v 14:00 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání (§
336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a
okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání <,>
postup dle předcháze...

Načteno

edesky.cz/d/2701770

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hejnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz