« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice - Městský úřad Bystřice - stavební úřad - Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí o umístění stavby parkoviště v ul. Nová a Družstevní v Bystřici

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí o umístění stavby prakoviště v ul. Nová a Družstevní v Bystřici, parkoviště č. 2, č. 9 
Městský úřad Bystřice – stavební úřad
<br> Dr.E.Beneše 25
<br> 257 51 Bystřice
<br> Telefon: 317 783 091
E-mail: podatelna@mestobystrice.cz
ID datové schránky: p8xbe7a
<br>
<br> Sp.zn.: Výst/02533/2018 Bystřice,dne 11.2.2019
<br> Č.j.: 00451/2019/MUBY/SU
Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Bystřice,stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.e) zákona
<br> č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost
<br> o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne
<br> 22.6.2018 podal
<br> Město Bystřice,IČO 00231525,Dr.E.Beneše 25,257 51 Bystřice u Benešova <,>
<br> kterého zastupuje XXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Dražice 193,391 31 Dražice
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> parkoviště v ulicích Nová a Družstevní <,>
<br> parkoviště č.2,č.9
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.1276/2 (orná půda),parc.č.1276/5 (ostatní plocha) <,>
<br> parc.č.1276/9 (ostatní plocha),parc.č.1276/15 (ostatní plocha),parc.č.1667/2 (ostatní plocha) <,>
<br> parc.č.1668/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Bystřice u Benešova <.>
<br>
<br> Druh a účel umisťované stavby:
<br> - Projekt řeší návrh nových parkovišť,chodníků,komunikace a veřejného osvětlení v lokalitě
bytových domů v západní části města Bystřice.Parkoviště budou sloužit k parkování pro
<br> obyvatele bytových domů v lokalitě <.>
<br> Stavba je členěna na stavební objekty:
<br> SO 101.1 - Parkoviště č.2
<br> SO 101.2 - Parkoviště č.9
<br> SO ...

Načteno

edesky.cz/d/2701691

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz